CC Antya 19.23

tarajā śuni’ mahāprabhu īṣat hāsilā
‘tāṅra yei ājñā’ — bali’ mauna dharilā
Synonyms: 
tarajā śuni’ — hearing the sonnet; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat hāsilā — quietly smiled; tāṅra yei ājñā — that is His order; bali’ — saying; mauna dharilā — became silent.
Translation: 
After hearing the equivocal sonnet by Advaita Ācārya, Śrī Caitanya Mahāprabhu quietly smiled. “That is His order,” He said. Then He fell silent.