CC Antya 18.42

pūrva-diśāya cale svarūpa lañā kata jana
sindhu-tīre-nīre karena prabhura anveṣaṇa
Synonyms: 
pūrva-diśāya — in the eastern direction; cale — goes; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; lañā — taking; kata jana — some persons; sindhu-tīre — on the seashore; nīre — in the water; karena — does; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; anveṣaṇa — searching.
Translation: 
Svarūpa Dāmodara proceeded east with others, looking for the Lord on the beach or in the water.