CC Ādi 6.7

mahā-viṣṇu sṛṣṭi karena jagad-ādi kārya
tāṅra avatāra sākṣāt advaita ācārya
Synonyms: 
mahā-viṣṇu — the original Viṣṇu; sṛṣṭi — creation; karena — does; jagat-ādi — the material world; kārya — the occupation; tāṅra — His; avatāra — incarnation; sākṣāt — directly; advaita ācārya — Prabhu Advaita Ācārya.
Translation: 
Mahā-Viṣṇu performs all the functions for the creation of the universes. Śrī Advaita Ācārya is His direct incarnation.