Bg 11.23

rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham
Synonyms: 
rūpam — the form; mahat — very great; te — of You; bahu — many; vaktra — faces; netram — and eyes; mahā-bāho — O mighty-armed one; bahu — many; bāhu — arms; ūru — thighs; pādam — and legs; bahu-udaram — many bellies; bahu-daṁṣṭrā — many teeth; karālam — horrible; dṛṣṭvā — seeing; lokāḥ — all the planets; pravyathitāḥ — perturbed; tathā — similarly; aham — I.
Translation: 
O mighty-armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing Your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs and bellies and Your many terrible teeth; and as they are disturbed, so am I.