Zlatý avatár

V průbĕhu tisíciletí se na Zemi zjevilo mnoho avatárů   —   božsky inspirovaných učitelů a inkarnací Boha. Žádný z nich však nerozdával duchovní lásku k Bohu tak štĕdře jako Zlatý Avatár   —   Šrí Čaitanja Maháprabhu.

V současné dobĕ je jasnĕjší než kdykoliv jindy, že na svĕtĕ nelze docílit míru, pokud nenalezneme mír v sobĕ. Všichni hledáme štĕstí, ale málokdo ví, že pravé, vĕčné štĕstí existuje mimo úroveň pomíjivých vĕcí. A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda předkládá v této knize způsob, jak mohou všichni lidé na celém svĕtĕ dosáhnout míru a štĕstí.