Synonyms Index

veditum — poznat — Bg 13.1-2
veditum — znát — Bg 18.1, SB 11.13.15
veditum — pochopit — SB 1.5.16, SB 10.88.2, SB 11.3.1
veditum — chápat — SB 2.8.2, SB 6.9.32
veditum — porozumĕt — SB 10.70.38
veditum — vĕdĕt — SB 10.86.1