New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

sampadam — rysy — Bg 16.1-3, Bg 16.4, Bg 16.5
sampadam — poklad — SB 10.60.53
sampadām — bohatství — SB 10.81.19, SB 10.81.32
vatsa-upaskara-sampadām — s hezkými telátky — SB 9.4.33-35