Synonyms Index

atṛpyat — byl spokojen — SB 7.4.19
atṛpyata — nasycená — SB 3.16.13
na atṛpyat — nemohl být uspokojen — SB 9.18.51
na atṛpyat — nenasytila se — SB 10.32.7
na atṛpyat — necítil se nasycen — SB 12.10.26