SB 9.10.20

te 'nīkapā raghupater abhipatya sarve
dvandvaṁ varūtham ibha-patti-rathāśva-yodhaiḥ
jaghnur drumair giri-gadeṣubhir aṅgadādyāḥ
sītābhimarṣa-hata-maṅgala-rāvaṇeśān
Překlad slovo od slova: 
te — ti všichni; anīka-pāḥ — vojevůdci; raghupateḥ — Pána Śrī Rāmacandry; abhipatya — pronásledující nepřítele; sarve — všichni; dvandvam — bojující; varūtham — s vojáky Rāvaṇy; ibha — se slony; patti — s pěšáky; ratha — s vozy; aśva — s koňmi; yodhaiḥ — s takovými válečníky; jaghnuḥ — zabíjeli je; drumaiḥ — tím, že na ně házeli mohutné stromy; giri — vrcholky hor; gadā — kyji; iṣubhiḥ — šípy; aṅgada-ādyāḥ — všichni vojáci Pána Rāmacandry v čele s Aṅgadou a dalšími; sītā — matky Sīty; abhimarṣa — hněvem; hata — byl zatracen; maṅgala — jejichž příznivý osud; rāvaṇa-īśān — Rāvaṇovy následovníky či poddané.
Překlad: 
Aṅgada a další vojevůdci Rāmacandrova vojska čelili slonům, pěšákům, koním a vozům nepřítele a metali na ně mohutné stromy, vrcholky hor, kyje a šípy. Tak vojáci Pána Rāmacandry pozabíjeli Rāvaṇovy vojáky, kteří ztratili veškerou přízeň osudu, protože Rāvaṇa byl zatracen hněvem matky Sīty.
Význam: 

Všichni vojáci Pána Rāmacandry zverbovaní v džungli byli opice a pro boj s Rāvaṇovými vojáky neměli řádnou výzbroj. Vojáci na Rāvaṇově straně měli nejmodernější zbraně, zatímco opice mohly jen házet kameny, vrcholky hor a stromy. Pouze Pán Rāmacandra a Lakṣmaṇa vystřelili několik šípů. Jelikož ale byli Rāvaṇovi vojáci zatraceni kletbou matky Sīty, opice je dokázaly pobít jednoduše házením kamenů a stromů. Síla je dvojího druhu-daiva a puruṣākāra. Daiva je síla získaná od Transcendence a puruṣākāra znamená síla vyvinutá vlastní inteligencí a schopnostmi. Transcendentální síla je vždy nadřazena síle materialistů. I když oddaný nemá moderní zbraně, musí bojovat proti svým nepřátelům a přitom se spoléhat na milost Nejvyššího Pána. Proto Kṛṣṇa nabádal Arjunu: “Mysli na Mě a bojuj.” (Mām anusmara yuddhya ca.) Měli bychom bojovat proti svému nepříteli, jak nejlépe umíme, ale co se týče vítězství, musíme záviset na milosti Nejvyšší Osobnosti Božství.