SB 6.6.17-18

sarūpāsūta bhūtasya
bhāryā rudrāṁś ca koṭiśaḥ
raivato 'jo bhavo bhīmo
vāma ugro vṛṣākapiḥ
ajaikapād ahirbradhno
bahurūpo mahān iti
rudrasya pārṣadāś cānye
ghorāḥ preta-vināyakāḥ
Překlad slovo od slova: 
sarūpā — Sarūpā; asūta — porodila; bhūtasya — Bhūty; bhāryā — manželka; rudrān — Rudry; ca — a; koṭiśaḥ — deset miliónů; raivataḥ — Raivata; ajaḥ — Aja; bhavaḥ — Bhava; bhīmaḥ — Bhīma; vāmaḥ — Vāma; ugraḥ — Ugra; vṛṣākapiḥ — Vṛṣākapi; ajaikapāt — Ajaikapāt; ahirbradhnaḥ — Ahirbradhna; bahurūpaḥ — Bahurūpa; mahān — Mahān; iti — takto; rudrasya — těchto Rudrů; pārṣadāḥ — jejich společníci; ca — a; anye — jiní; ghorāḥ — hrůzostrašní; preta — duchové; vināyakāḥ — a šotci.
Překlad: 
Sarūpā, manželka Bhūty, porodila deset miliónů Rudrů, z nichž jedenácti hlavními byli Raivata, Aja, Bhava, Bhīma, Vāma, Ugra, Vṛṣākapi, Ajaikapāt, Ahirbradhna, Bahurūpa a Mahān. Jejich společníci, duchové a šotci, kteří nahánějí hrůzu, se narodili Bhūtově druhé manželce.
Význam: 

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí ve svém komentáři, že Bhūta měl dvě ženy. Jedna z nich, Sarūpā, porodila jedenáct Rudrů a druhá zplodila jejich společníky, jimiž jsou duchové a šotci.