SB 6.6: Potomstvo Dakṣových dcer

Prajāpati Dakṣa zplodil v lůně své manželky Asiknī šedesát dcer, které byly darovány různým osobnostem, aby zvýšily počet obyvatelstva. Jelikož těmito Dakṣovými potomky byly ženy, Nārada Muni se je nesnažil vést k životnímu stavu odříkání. Dcery byly tedy před Nāradou Munim ochráněny. Deset jich bylo provdáno za Dharmarāje, třináct za Kaśyapu Muniho a dvacet sedm za boha Měsíce, Candru. Takto bylo rozděleno padesát dcer a ze zbývajících deseti byly čtyři dány Kaśyapovi a po dvou Bhūtovi, Aṅgirovi a Kṛśāśvovi. Měli bychom vědět, že právě díky spojení těchto šedesáti dcer s různými vznešenými osobnostmi byl celý vesmír zaplněn různými druhy živých bytostí, jako jsou lidé, polobozi, démoni, zvěř, ptáci a hadi.

SB 6.6.1 Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, poté zplodil Prajāpati Dakṣa, který je známý jako Prācetasa, na žádost Pána Brahmy v lůně své manželky Asiknī šedesát dcer. Všechny měly svého otce velice rády.
SB 6.6.2 Deset dcer daroval Dharmarājovi (Yamarājovi), třináct Kaśyapovi (nejprve dvanáct a pak ještě jednu), dvacet sedm bohu Měsíce a po dvou Aṅgirovi, Kṛśāśvovi a Bhūtovi. Zbývající čtyři dcery dal znovu Kaśyapovi. (Kaśyapa tedy obdržel celkem sedmnáct dcer.)
SB 6.6.3 Nyní si ode mě prosím vyslechni jména těchto dcer a jejich potomků, kteří zaplnili všechny tři světy.
SB 6.6.4 Deset dcer, které byly dány Yamarājovi, se jmenovalo Bhānu, Lambā, Kakud, Yāmi, Viśvā, Sādhyā, Marutvatī, Vasu, Muhūrtā a Saṅkalpā. Nyní slyš jména jejich synů.
SB 6.6.5 Ó králi, Bhānu porodila syna jménem Deva-ṛṣabha, který měl syna Indrasenu. Z lůna Lamby se narodil syn Vidyota, jenž stvořil všechny mraky.
SB 6.6.6 Kakud porodila syna Saṅkaṭu, jehož syn se jmenoval Kīkaṭa. Z Kīkaṭy vzešli polobozi zvaní Durga. Yāmi měla syna jménem Svarga, jehož syn se jmenoval Nandi.
SB 6.6.7 Syny Viśvy byli Viśvadevové, kteří zůstali bez potomků. Z lůna Sādhyi se narodili Sādhyové, jež měli syna jménem Arthasiddhi.
SB 6.6.8 Dvěma syny, kteří se narodili z lůna Marutvatī, byli Marutvān a Jayanta. Jayanta, Jenž je expanzí Pána Vāsudeva, je známý jako Upendra.
SB 6.6.9 Polobozi zvaní Mauhūrtikové se narodili z lůna Muhūrty. Každý z nich vládne určité denní době a udílí živým bytostem výsledky činností, které během této doby vykonali.
SB 6.6.10-11 Syn Saṅkalpy byl známý jako Saṅkalpa a jeho potomkem byl chtíč. Syny Vasua bylo osm Vasuů. Vyslechni si ode mě jejich jména: Droṇa, Prāṇa, Dhruva, Arka, Agni, Doṣa, Vāstu a Vibhāvasu. Z lůna Abhimati, manželky Vasua jménem Droṇa, přišli na svět synové Harṣa, Śoka, Bhaya a další.
SB 6.6.12 Ūrjasvatī, manželce Prāṇy, se narodili tři synové: Saha, Āyus a Purojava. Manželka Dhruvy se jmenovala Dharaṇi, a z jejího lůna se zrodila různá města.
SB 6.6.13 Z lůna Vāsany, jež byla manželkou Arky, přišlo na svět mnoho synů v čele s Tarṣou. Dhārā, manželka Vasua jménem Agni, porodila mnohé syny počínaje Draviṇakou.
SB 6.6.14 Z lůna Kṛttiky, další ženy Agniho, přišel na svět Skanda (Kārttikeya), a v čele jeho synů stál Viśākha. Z lůna Śarvarī, manželky Vasua jménem Doṣa, se narodil Śiśumāra, který byl expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství.
SB 6.6.15 Z lůna Āṅgirasī, manželky Vasua jménem Vāstu, se narodil velký architekt Viśvakarmā. Ten se stal manželem Ākṛtī, jež porodila Manua jménem Cākṣuṣa. Manuovi synové byli známí jako Viśvadevové a Sādhyové.
SB 6.6.16 Ūṣā, manželka Vibhāvasua, porodila tři syny — Vyuṣṭu, Rociṣu a Ātapu. Ātapa se stal otcem Pañcayāmy, bílého dne, který probouzí všechny živé bytosti k hmotným činnostem.
SB 6.6.17-18 Sarūpā, manželka Bhūty, porodila deset miliónů Rudrů, z nichž jedenácti hlavními byli Raivata, Aja, Bhava, Bhīma, Vāma, Ugra, Vṛṣākapi, Ajaikapāt, Ahirbradhna, Bahurūpa a Mahān. Jejich společníci, duchové a šotci, kteří nahánějí hrůzu, se narodili Bhūtově druhé manželce.
SB 6.6.19 Prajāpati Aṅgirā měl dvě ženy, které se jmenovaly Svadhā a Satī. Svadhā přijala za své syny všechny Pity a Satī přijala za syna Atharvāṅgirasu Vedu.
SB 6.6.20 Kṛśāśva měl dvě manželky, jež se jmenovaly Arcis a Dhiṣaṇā. S Arcis zplodil Dhūmaketua a s Dhiṣaṇou zplodil čtyři syny, kteří dostali jména Vedaśirā, Devala, Vayuna a Manu.
SB 6.6.21-22 Kaśyapa, jehož další jméno je Tārkṣya, měl čtyři ženy — Vinatu (Suparṇu), Kadrū, Pataṅgī a Yāminī. Pataṅgī porodila mnoho druhů ptáků a Yāminī zplodila kobylky. Vinatā (Suparṇā) porodila Garuḍu, který nosí Pána Viṣṇua, a také Anūrua neboli Aruṇu, vozataje boha Slunce. Kadrū porodila různé druhy hadů.
SB 6.6.23 Ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Bhāratovců, všechna souhvězdí zvaná Kṛttikā byla manželkami boha Měsíce. Jelikož ho však Prajāpati Dakṣa proklel, aby trpěl nemocí, která způsobuje postupné zničení, bůh Měsíce nemohl mít s žádnou ze svých žen děti.
SB 6.6.24-26 Poté král Měsíce upokojil Prajāpatiho Dakṣu zdvořilými slovy, a získal tak zpět své díly světla, které během nemoci ztratil. Přesto však nemohl plodit děti. Měsíc během temných čtrnácti dnů ztrácí svůj svit a během světlých čtrnácti dnů ho opět projeví. Ó králi Parīkṣite, nyní si ode mě prosím vyslechni jména Kaśyapových žen, z jejichž lůn pochází obyvatelstvo celého vesmíru. Tyto ženy jsou matkami téměř všech živých bytostí ve vesmíru a jejich jména je velice příznivé slyšet. Jsou to Aditi, Diti, Danu, Kāṣṭhā, Ariṣṭā, Surasā, Ilā, Muni, Krodhavaśā, Tāmrā, Surabhi, Saramā a Timi. Z lůna Timi se narodili všichni vodní živočichové a z lůna Saramy dravá zvířata, jako jsou tygři a lvi.
SB 6.6.27 Můj milý králi Parīkṣite, z lůna Surabhi se narodil buvol, kráva a jiní sudokopytníci, z lůna Tāmry přišli na svět orli, supi a další velcí draví ptáci a z lůna Muni se narodili andělé.
SB 6.6.28 Syny Krodhavaśi byli hadi zvaní dandaśūka, jakož i ostatní plazi a moskyti. Všechny popínavé rostliny a stromy se zrodily z lůna Ily. Rākṣasové, zlí duchové, se narodili z lůna Surasy.
SB 6.6.29-31 Gandharvové se narodili z lůna Ariṣṭy a lichokopytníci — jako například kůň — se zrodili z lůna Kāṣṭhy. Ó králi, z lůna Danu přišlo na svět šedesát jedna synů, z nichž osmnáct bylo velice významných: Dvimūrdhā, Śambara, Ariṣṭa, Hayagrīva, Vibhāvasu, Ayomukha, Śaṅkuśirā, Svarbhānu, Kapila, Aruṇa, Pulomā, Vṛṣaparvā, Ekacakra, Anutāpana, Dhūmrakeśa, Virūpākṣa, Vipracitti a Durjaya.
SB 6.6.32 Suprabhā, dcera Svarbhānua, byla provdána za Namuciho. Dcera Vṛṣaparvy jménem Śarmiṣṭhā byla věnována mocnému králi Yayātimu, synovi Nahuṣi.
SB 6.6.33-36 Vaiśvānara, syn Danu, měl čtyři nádherné dcery, které se jmenovaly Upadānavī, Hayaśirā, Pulomā a Kālakā. Hiraṇyākṣa se oženil s Upadānavī a Kratu s Hayaśirou. Se zbývajícími dvěma se poté na žádost Pána Brahmy oženil Prajāpati Kaśyapa. Z lůn těchto dvou Kaśyapových manželek se narodilo šedesát tisíc synů v čele s Nivātakavacou, kteří jsou známí jako Paulomové a Kālakeyové. Byli fyzicky velice silní a znalí boje a jejich cílem bylo narušovat oběti vykonávané velkými mudrci. Můj milý králi, tvůj děd Arjuna sám všechny tyto démony zabil, když cestoval na nebeské planety, a král Indra si ho proto velice oblíbil.
SB 6.6.37 Vipracitti zplodil v lůně své ženy Siṁhiky sto a jednoho syna, z nichž nejstarším je Rāhu a zbývajícími je sto Ketuů. Všichni získali postavení na vlivných planetách.
SB 6.6.38-39 Nyní prosím poslouchej, jak v chronologickém pořadí vyjmenuji potomky Aditi. V této dynastii sestoupil ve Své úplné expanzi Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Syny Aditi jsou Vivasvān, Aryamā, Pūṣā, Tvaṣṭā, Savitā, Bhaga, Dhātā, Vidhātā, Varuṇa, Mitra, Śatru a Urukrama.
SB 6.6.40 Saṁjñā, manželka boha Slunce Vivasvāna, porodila Manua jménem Śrāddhadeva a tatáž šťastlivá žena porodila také dvojčata — Yamarāje a řeku Yamunu. Když potom Yamī putovala po Zemi v podobě klisny, přivedla na svět Aśvinī-kumāry.
SB 6.6.41 Chāyā, další manželka boha Slunce, zplodila dva syny zvané Śanaiścara a Sāvarṇi Manu, a jednu dceru, Tapatī, která se provdala za Saṁvaraṇu.
SB 6.6.42 Z lůna Mātṛky, Aryamovy manželky, přišlo na svět mnoho velkých učenců. Z nich stvořil Pán Brahmā lidský druh s vlohami k introspekci.
SB 6.6.43 Pūṣā neměl žádné syny. Když se Pán Śiva hněval na Dakṣu, Pūṣā se mu vysmíval a ukazoval své zuby. Proto o ně přišel a od té doby se musí živit pouze rozemletou moukou.
SB 6.6.44 Racanā, dcera Daityů, se stala manželkou Prajāpatiho Tvaṣṭy. Ten prostřednictvím svého semene zplodil v jejím lůně dva neobyčejně silné syny, kteří se jmenovali Sanniveśa a Viśvarūpa.
SB 6.6.45 Když se polobohů zřekl jejich duchovní mistr, Bṛhaspati, jehož zneuctili, přijali v souladu s pokynem Brahmy za svého kněze Viśvarūpu, přestože byl synem dcery jejich věčných nepřátel, démonů.