SB 5.15.6

bhūmna ṛṣikulyāyām udgīthas tataḥ prastāvo devakulyāyāṁ prastāvān niyutsāyāṁ hṛdayaja āsīd vibhur vibho ratyāṁ ca pṛthuṣeṇas tasmān nakta ākūtyāṁ jajñe naktād druti-putro gayo rājarṣi-pravara udāra-śravā ajāyata sākṣād bhagavato viṣṇor jagad-rirakṣiṣayā gṛhīta-sattvasya kalātmavattvādi-lakṣaṇena mahā-puruṣatāṁ prāptaḥ.
Překlad slovo od slova: 
bhūmnaḥ — od krále Bhūmy; ṛṣi-kulyāyām — v lůně jeho manželky Ṛṣikulyi; udgīthaḥ — syn jménem Udgītha; tataḥ — poté od krále Udgīthy; prastāvaḥ — syn jménem Prastāva; deva-kulyāyām — jeho manželka Devakulyā; prastāvāt — od krále Prastāvy; niyutsāyām — v lůně jeho manželky Niyutsy; hṛdaya-jaḥ — syn; āsīt — byl zplozen; vibhuḥ — jménem Vibhu; vibhoḥ — od krále Vibhua; ratyām — v lůně jeho manželky Ratī; ca — také; pṛthu-ṣeṇaḥ — jménem Pṛthuṣeṇa; tasmāt — od něho (krále Pṛthuṣeṇy); naktaḥ — syn jménem Nakta; ākūtyām — v lůně jeho manželky Ākūtī; jajñe — byl zplozen; naktāt — od krále Nakty; druti-putraḥ — syn v lůně Druti; gayaḥ — král Gaya; rāja-ṛṣi-pravaraḥ — nejvznešenější ze svatých králů; udāra-śravāḥ — proslulý jako velice zbožný král; ajāyata — narodil se; sākṣāt bhagavataḥ — přímo Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; jagat-rirak-ṣiṣayā — aby chránil celý svět; gṛhīta — který je přijímán; sattvasya — ve vlastnostech na úrovni śuddha-sattvy; kalā-ātma- vattva-ādi — jakožto přímá inkarnace Pána; lakṣaṇena — příznaky; mahā-puruṣatām — význačné postavení vůdce lidské společnosti (jako Pán Viṣṇu, hlavní vůdce všech živých bytostí); prāptaḥ — získal.
Překlad: 
V lůně své manželky Ṛṣikulyi zplodil král Bhūmā syna Udgīthu. Udgīthově manželce Devakulye se narodil syn jménem Prastāva, a ten se svou manželkou Niyutsou zplodil syna jménem Vibhu. Vibhu zplodil v lůně své manželky Ratī syna Pṛthuṣeṇu, který v lůně své manželky Ākūtī zplodil syna jménem Nakta. Naktovou manželkou byla Druti a z jejího lůna se narodil velký král Gaya. Gaya byl velice slavný a zbožný; byl nejlepším ze svatých králů. Pán Viṣṇu a Jeho expanze, Jež chrání vesmír, jsou vždy na úrovni transcendentální kvality dobra zvané viśuddha-sattva. Král Gaya se jakožto přímá expanze Pána Viṣṇua nacházel rovněž ve viśuddha-sattvě; byl proto plně obdařen transcendentálním poznáním, a z toho důvodu ho nazývali Mahāpuruṣa.
Význam: 

Z tohoto verše vyplývá, že inkarnace Boha jsou rozmanité. Některé jsou nedílnými částmi přímých expanzí a jiné přímými expanzemi Pána Viṣṇua. Přímá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá aṁśa nebo svāṁśa, zatímco inkarnace aṁśi se nazývá kalā. Do kategorie kalā patří vibhinnāṁśa-jīvy neboli živé bytosti. Ty se započítávají mezi jīva-tattvy. Ti, kdo pocházejí přímo z Pána Viṣṇua, se nazývají viṣṇu-tattva a někdy jsou označováni jako Mahāpuruṣa. Mahāpuruṣa je dalším jménem Kṛṣṇy, a oddaný je někdy nazýván mahā-pauruṣika.