SB 4.7.29

rudra uvāca
tava varada varāṅghrāv āśiṣehākhilārthe
hy api munibhir asaktair ādareṇārhaṇīye
yadi racita-dhiyaṁ māvidya-loko 'paviddhaṁ
japati na gaṇaye tat tvat-parānugraheṇa
Překlad slovo od slova: 
rudraḥ uvāca — Pán Śiva pravil; tava — Tvoje; vara-da — ó nejvyšší dobrodinče; vara-aṅghrau — vzácné lotosové nohy; āśiṣā — touhou; iha — v hmotném světě; akhila-arthe — k naplnění; hi api — jistě; munibhiḥ — mudrci; asaktaiḥ — osvobozenými; ādareṇa — pečlivě; arhaṇīye — hodné úcty; yadi — když; racita-dhiyam — upřenou myslí; — mne; avidya-lokaḥ — nevědomí lidé; apaviddham — nečistá činnost; japati — vyslovují; na gaṇaye — neocení; tat — to; tvat-para-anugraheṇa — s takovým soucitem, jako máš Ty.
Překlad: 
Pán Śiva pravil: Drahý Pane, má mysl i vědomí jsou neustále soustředěné na Tvé lotosové nohy, které jsou zdrojem veškerých požehnání a naplněním všech tužeb. Uctívají je všichni velcí osvobození mudrci, neboť jsou vskutku hodné uctívání. Má mysl je upřená na Tvé lotosové nohy a již mě nezneklidňují urážky těch, kdo tvrdí, že mé činnosti jsou nečisté. Jejich obvinění mi nevadí a soucitně jim odpouštím, stejně jako Ty projevuješ Svůj soucit všem živým bytostem.
Význam: 

Pán Śiva litoval, že se rozzlobil a narušil Dakṣův obětní obřad. Král Dakṣa ho mnoha způsoby urazil, a proto se rozhněval a zmařil celou oběť. Když byl později uspokojen, yajña byla znovu zahájena a on svého chování litoval. V této souvislosti říká, že jeho mysl je upřená na lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, a proto ho již nerozrušují ti, kdo kritizují jeho vystupování. Z tohoto Śivova výroku vyplývá, že na hmotné úrovni stále podléháme třem kvalitám hmotné přírody, ale na úrovni vědomí Kṛṣṇy jsme mimo dosah hmotných činností. Proto je důležité, abychom upnuli své vědomí na Kṛṣṇu a nepřetržitě Mu s láskou sloužili. Akce a reakce způsobené třemi kvalitami hmotné přírody se takového oddaného zaručeně nikdy nedotknou. Bhagavad-gītā tuto skutečnost potvrzuje, když říká, že ten, kdo je stálý v transcendentální službě Pánu, překonal všechny hmotné kvality a dosáhl realizace Brahmanu, kdy ho nesužují touhy po hmotných věcech. Śrīmad-Bhāgavatam nám doporučuje být stále ve vědomí Kṛṣṇy a nikdy nezapomenout na náš transcendentální vztah s Pánem. Tím by se měl každý důsledně řídit. Z výroku Pána Śivy vyplývá, že je neustále ve vědomí Kṛṣṇy, a proto je zcela osvobozený od hmotného utrpení. Neochvějné pokračování v cestě vědomí Kṛṣṇy je jediným lékem, který nás může zbavit znečišťujícího vlivu hmotných kvalit.