SB 4.3: Hovory mezi Pánem Śivou a Satī

SB 4.3.1 Maitreya pokračoval: Napětí mezi tchánem a zetěm, Dakṣou a Pánem Śivou, trvalo velmi dlouhou dobu.
SB 4.3.2 Když Pán Brahmā pověřil Dakṣu, aby se stal vůdcem všech Prajāpatiů, kteří plodí obyvatelstvo, Dakṣa velice zpyšněl.
SB 4.3.3 Dakṣa začal konat oběť jménem vājapeya a byl nezvratně přesvědčený, že má plnou podporu Pána Brahmy. Pak vykonal další velikou oběť, zvanou bṛhaspati-sava.
SB 4.3.4 Z různých částí vesmíru se k oběti sešlo mnoho brahmarṣiů, velkých mudrců a starších i jiných polobohů. Jejich manželky byly krásně ozdobeny šperky.
SB 4.3.5-7 Satī, počestná dcera Dakṣi, slyšela, jak nebeské bytosti létající po obloze rozmlouvají o velké oběti, kterou pořádal její otec. Když viděla, jak se ze všech stran kolem jejího sídla k oběti ubírají půvabné manželky nebeských obyvatel, se zářícíma očima, oděné v krásných šatech a ozdobené náušnicemi a náhrdelníky s medailóny, velice rozrušena přistoupila ke svému manželovi, vládci bhūtů, a takto k němu promluvila.
SB 4.3.8 Satī řekla: Můj drahý Pane Śivo, tvůj tchán nyní vykonává velkou oběť a všichni polobozi tam jdou na jeho pozvání. Je-li to tvé přání, můžeme tam také jít.
SB 4.3.9 K tomuto velkému obětnímu obřadu jistě přijdou všechny mé sestry se svými manžely, aby se setkaly s příbuznými. I já bych si přála ozdobit se šperky, které mi otec daroval, a zúčastnit se po tvém boku této události.
SB 4.3.10 Jistě tam jsou mé sestry a sestry mé matky se svými manžely, stejně jako mnoho jiných drahých příbuzných. Když tam půjdu, budu mít možnost se s nimi setkat, hledět na třepotající se vlajky a na to, jak velcí mudrci vykonávají oběť. Můj milý choti, z těchto důvodů velice toužím jít.
SB 4.3.11 Tento projevený vesmír je úžasným stvořením vzájemného působení tří kvalit hmotné přírody neboli vnější energie Nejvyššího Pána. Ty jsi tuto pravdu dokonale realizoval. Já jsem však jen ubohá žena, a jak víš, pravda mi není známá. Toužím proto znovu vidět své rodiště.
SB 4.3.12 Ó nezrozený, jehož hrdlo je modré! Nejen moji příbuzní, ale i mnoho dalších žen, oděných v krásná roucha a ozdobených šperky, se tam vypravilo spolu se svými manžely a přáteli. Pohleď, jak celé nebe zkrásnělo množstvím jejich bílých letadel.
SB 4.3.13 Ó nejlepší z polobohů, jak by se dceřina těla nezmocnilo vzrušení, když slyší, že se v domě jejího otce konají oslavy? Můžeš sice namítat, že mne nikdo nepozval, ale do domu přítele, manžela, duchovního mistra a otce je možné jít i bez pozvání.
SB 4.3.14 Ó nesmrtelný Śivo, buď ke mně prosím vlídný a splň mi mé přání. Přijal jsi mne jako druhou polovinu svého těla. Projev mi proto laskavost a přijmi moji žádost.
SB 4.3.15 Velký mudrc Maitreya pravil: Pán Śiva, osvoboditel hory Kailās, s úsměvem odpověděl na oslovení své drahé ženy, ale zároveň se rozpomenul na zlomyslná, srdce drásající slova, kterých Dakṣa užil v přítomnosti správců vesmíru.
SB 4.3.16 Mocný pán odvětil: Má drahá krásná ženo, máš sice pravdu, že člověk může navštívit dům přítele bez pozvání, ale to platí jen tehdy, když tento přítel nenachází chyby na svém hostu na základě tělesného pojetí totožnosti, a nehněvá se proto na něj.
SB 4.3.17 Vznešené osobnosti vlastní šest předností: vzdělání, askezi, bohatství, krásu, mládí a původ. Kdo je však na ně příliš pyšný, začne být zaslepený a ztratí veškerý zdravý rozum. Potom již nedokáže ocenit slávu velkých duší.
SB 4.3.18 Má-li hostitel rozrušenou mysl a dívá se na hosta s pozvednutým obočím a hněvem v očích, pak je lepší se jeho domu vyhýbat, i když se jedná o přítele či příbuzného.
SB 4.3.19 Pán Śiva pokračoval: Když člověka zraní šípy nepřátel, nezpůsobí mu to takovou bolest jako nevlídná slova příbuzného, neboť tento zármutek mu drásá srdce nepřetržitě, dnem i nocí.
SB 4.3.20 Má drahá ženo s bělostnou pletí, je jasné, že jsi Dakṣovi ze všech jeho dcer nejmilejší. Tentokrát však nebudeš v jeho domě vítána, jelikož jsi má žena. Budeš litovat toho, že jsi se mnou spojena.
SB 4.3.21 Ten, kdo je ovládán falešným egem a následkem toho se neustále mentálně i tělesně trápí, nesnese vznešené vlastnosti seberealizovaných osobností. Jelikož sám není schopen dosáhnout úrovně seberealizace, závidí takovým osobám, stejně jako démoni závidí Nejvyšší Osobnosti Božství.
SB 4.3.22 Má drahá mladá ženo! Přátelé a příbuzní se zdraví tím, že povstanou, uvítají se a vzájemně se pokloní. Inteligentní osoby, jež jsou na transcendentální úrovni, však tyto projevy úcty vzdávají Nadduši sídlící v těle, a nikoliv osobě, která se ztotožňuje s tělem.
SB 4.3.23 Neustále se v čistém vědomí Kṛṣṇy klaním Pánu Vāsudevovi. Vědomí Kṛṣṇy je vždy naprosto čisté vědomí, ve kterém je Nejvyšší Osobnost Božství, Pán známý jako Vāsudeva, viditelný bez jakékoliv překážky.
SB 4.3.24 Nechoď tedy za otcem. Ačkoliv ti dal tvé tělo, on a jeho stoupenci mi závidí. Ó nejctěnější, Dakṣa mne ze závisti napadl hrubými slovy, ačkoliv jsem nevinný.
SB 4.3.25 Rozhodneš-li se tam přesto jít, bez ohledu na má slova, nečeká tě dobrá budoucnost. Jsi velice vážená a urážka od vlastního příbuzného se bude ihned rovnat smrti.