SB 3.7: Další Vidurovy otázky

SB 3.7.1 Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když velký mudrc Maitreya takto hovořil, Vidura, učený syn Dvaipāyany Vyāsy, vyjádřil příjemně svoji žádost touto otázkou.
SB 3.7.2 Śrī Vidura řekl: Ó velký brāhmaṇo, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je úplný duchovní celek a je neměnný. Jak je tedy spojen s hmotnými kvalitami přírody a jejich činnostmi? Je-li to Jeho zábava, jak se odehrávají činnosti Neměnného a jak může projevovat Své vlastnosti, když je mimo dosah kvalit přírody?
SB 3.7.3 Chlapci jsou nadšení hrou s jinými hochy nebo různými zábavami, protože je povzbuzuje touha. Pán však žádnou takovou touhu nemůže mít, protože je spokojený Sám v Sobě a je vždy od všeho odpoután.
SB 3.7.4 Svojí soběstačnou energií složenou ze tří kvalit hmotné přírody Pán způsobuje stvoření tohoto vesmíru. S ní stvoření udržuje a opačným postupem ho neustále znovu a znovu ničí.
SB 3.7.5 Čistá duše je čisté vědomí a nikdy své vědomí neztrácí — ani vlivem okolností, času, situací, snů či jiných důvodů. Jak tedy může propadat nevědomosti?
SB 3.7.6 Pán pobývá jako Nadduše v srdci každé živé bytosti. Proč tedy činnosti živých bytostí vedou k neštěstí a utrpení?
SB 3.7.7 Ó velký a učený mudrci, má mysl je velice zmatena neštěstím, které plyne z této nevědomosti, a proto tě žádám o vysvětlení.
SB 3.7.8 Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když Maitreya slyšel naléhání zvídavého Vidury, tvářil se zpočátku udiveně, ale pak mu bez váhání odpověděl, neboť si byl plně vědom Boha.
SB 3.7.9 Śrī Maitreya řekl: Jisté podmíněné duše předkládají teorii, že Nejvyšší Brahman, Osobnost Božství, je překonán iluzí, māyou, a zároveň tvrdí, že je nepodmíněný. To odporuje veškeré logice.
SB 3.7.10 Živá bytost neví, jaká je její totožnost. Nemá žádný pevný základ — je jako člověk, kterému se ve snu zdá, že vidí svoji useknutou hlavu.
SB 3.7.11 Stejně jako měsíc zrcadlící se na vodě se pozorovateli jeví, jako kdyby se chvěl, protože je ve styku s vlastnostmi vody, tak i duše ve styku s hmotou vypadá, jako kdyby měla vlastnosti hmoty.
SB 3.7.12 Toto mylné pojetí vlastní totožnosti však může být milostí Osobnosti Božství Vāsudeva postupně odstraněno oddanou službou Pánu v náladě odpoutanosti.
SB 3.7.13 Když jsou smysly spokojené v pozorovateli-Nadduši, Osobnosti Božství, a splynou s Ním, všechna utrpení končí jako po tvrdém spánku.
SB 3.7.14 Pouhým zpíváním a nasloucháním o transcendentálním jménu, podobě atd. Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy se člověk může vyprostit z nekonečných strastiplných podmínek. Co potom říci o těch, kteří vyvinuli připoutanost ke službě vůni prachu z lotosových nohou Pána?
SB 3.7.15 Vidura řekl: Ó mocný mudrci, můj pane, všechny mé pochyby o Nejvyšší Osobnosti Božství a živých bytostech jsou nyní rozptýleny tvými přesvědčivými slovy. Má mysl do nich nyní dokonale proniká.
SB 3.7.16 Ó učený mudrci, tvé výklady jsou velice dobré, tak jak to má být. Neklid podmíněné duše se nezakládá na ničem jiném než na pohybu vnější energie Pána.
SB 3.7.17 Nejnižší z bláznů a ten, kdo je transcendentální veškeré inteligenci, jsou šťastní, ale všichni ostatní lidé trpí hmotnými bolestmi.
SB 3.7.18 Můj drahý pane, jsem ti zavázán, neboť nyní chápu, že tento hmotný projev nemá žádnou podstatu, i když vypadá jako skutečný. Jsem přesvědčen, že služba tvým nohám mi umožní zbavit se této iluzorní představy.
SB 3.7.19 Sloužení nohám duchovního mistra člověku umožní vyvinout transcendentální extázi ve službě Osobnosti Božství, neměnnému nepříteli démona Madhua, která znamená konec všech hmotných neštěstí.
SB 3.7.20 Lidé, kteří si nedokáží odříkat, stěží dosáhnou služby čistým oddaným, postupujícím na cestě zpátky do království Boha, na Vaikuṇṭhy. Čistí oddaní člověka plně zaměstnají oslavováním Nejvyššího Pána, který je Pánem polobohů a vládcem všech živých bytostí.
SB 3.7.21 Nejvyšší Pán stvořil celkovou hmotnou energii, mahat-tattvu, a když tak projevil gigantickou vesmírnou podobu se smysly a smyslovými orgány, vstoupil do ní.
SB 3.7.22 Inkarnace puruṣi ležící na Oceánu příčin se nazývá původní puruṣa v hmotných stvořeních a ve Své podobě virāṭ, ve které spočívají všechny planety a jejich obyvatelé, má mnoho tisíc nohou a rukou.
SB 3.7.23 Ó velký brāhmaṇo, řekl jsi mi, že gigantická podoba virāṭ a Její smysly, předměty smyslového vnímání a deset druhů životního vzduchu existují spolu se třemi druhy životní síly. Nyní, je-li to tvoje vůle, mi prosím vysvětli různé schopnosti společenských skupin.
SB 3.7.24 Ó můj pane, myslím, že se schopnosti projevené v podobě synů, vnuků a jiných rodinných příslušníků rozšířily po celém vesmíru v různých životních druzích.
SB 3.7.25 Ó učený brāhmaṇo, prosím popiš, jak se vůdce všech polobohů, Prajāpati Brahmā, rozhodl ustanovit různé Manuy jako vládce věků. Popiš prosím také tyto Manuy a jejich potomky.
SB 3.7.26 Ó synu Mitry, popiš prosím, jak jsou planety umístěny nad Zemí i pod Zemí, a uveď také laskavě jejich rozměry, jakož i rozměry planet na úrovni Země.
SB 3.7.27 Popiš také prosím různé životní druhy: nižší než lidské, lidské, narozené z embrya, narozené z potu, dvojzrozené (ptáky) a rostliny. Popiš laskavě jejich stvoření a jejich další rozdělení.
SB 3.7.28 Prosím popiš také inkarnace hmotných kvalit přírody — Brahmu, Viṣṇua a Maheśvaru — a popiš prosím inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství a vznešené činnosti Pána.
SB 3.7.29 Ó velký mudrci, popiš prosím skupiny a stavy v lidské společnosti, jejich příznaky, chování a úrovně duševní rovnováhy a vlády nad smysly. Prosím popiš také zrození velkých mudrců a rozdělení Ved.
SB 3.7.30 Prosím popiš také šíření různých obětí a cesty rozvoje mystických sil, analytického poznání a oddané služby, společně s jejich usměrňujícími zásadami.
SB 3.7.31 Prosím popiš také nedokonalosti a spory nevěřících ateistů, křížení a přesuny živých bytostí do různých životních druhů podle kvalit jejich příslušných povah a činností.
SB 3.7.32 Dále můžeš popsat navzájem si neodporující příčiny náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození a také různé způsoby opatřování si živobytí a ochrany zákona a pořádku, jak jsou uvedené ve zjevených písmech.
SB 3.7.33 Prosím vysvětli také pravidla vzdávání úcty předkům, stvoření Pitṛloky, běh času na planetách, hvězdách a svítících nebeských tělesech a jejich příslušná umístění.
SB 3.7.34 Prosím popiš také plody rozdávání milodarů, pokání a kopání vodních nádrží. Popiš prosím situaci těch, kteří odešli z domova, a také povinnosti člověka, který je v nebezpečí.
SB 3.7.35 Ó nehřešící, jelikož je Pán, Osobnost Božství, vládce všech živých bytostí, otcem veškerého náboženství a všech uchazečů o zbožné činnosti, popiš mi laskavě, jak je možné Jej plně uspokojit.
SB 3.7.36 Ó nejlepší z brāhmaṇů, duchovní mistři jsou velice vlídní k chudákům. Jsou vždy laskaví ke svým následovníkům, žákům a synům a bez požádání jim popisují vše, co patří k poznání.
SB 3.7.37 Prosím popiš, kolikrát dochází ke zničení prvků hmotné přírody a kdo tato zničení přežívá, aby sloužil Pánovi během Jeho spánku.
SB 3.7.38 Jaká je pravda o živých bytostech a Nejvyšší Osobnosti Božství? Jaká je jejich totožnost? Jaká zvláštní hodnota spočívá v poznání Ved a co je nezbytné pro duchovního mistra a jeho žáky?
SB 3.7.39 O zdroji tohoto poznání se zmiňují čistí oddaní Pána. Jak by někdo mohl získat poznání o oddané službě a odpoutanosti bez jejich pomoci?
SB 3.7.40 Milý mudrci, všechny tyto otázky jsem ti položil proto, abych poznal zábavy Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství. Jsi přítel všech, a proto tě prosím, popiš je pro všechny, kteří pozbyli svého zraku.
SB 3.7.41 Ó neposkvrněný, tvoje odpovědi na všechny tyto otázky budou poskytovat ochranu před veškerým hmotným utrpením. To je větší dobročinnost než všechny védské milodary, oběti, odříkání atd.
SB 3.7.42 Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Nejlepší z mudrců, který byl vždy nadšený do popisování témat týkajících se Osobnosti Božství, tedy začal na Vidurův podnět vyprávět příběhy popsané v Purāṇách. Velice ho těšilo, když mohl mluvit o transcendentálních činnostech Pána.