SB 3.6: Stvoření vesmírné podoby

SB 3.6.1 Ṛṣi Maitreya řekl: Pán vyslechl zprávu o pozastavení průběhu stvoření vesmíru, které bylo způsobené nespoluprací Jeho energií uvnitř mahat-tattvy.
SB 3.6.2 Svrchovaně mocný Pán potom vstoupil zároveň do dvaceti tří prvků spolu s bohyní Kālī, Svojí vnější energií, která sama slučuje všechny různé prvky.
SB 3.6.3 Když Pán, Osobnost Božství, vstoupil do prvků Svojí energií, všechny živé bytosti se probudily k různým činnostem, stejně jako se člověk po procitnutí ze spánku věnuje své práci.
SB 3.6.4 Když bylo dvacet tři základních prvků uvedeno do pohybu vůlí Nejvyššího, vznikla gigantická vesmírná podoba — viśva-rūpa Pána.
SB 3.6.5 Když Pán ve Své úplné části vstoupil do prvků vesmírného stvoření, přeměnily se v gigantickou podobu, v níž spočívají všechny planetární systémy a vše pohyblivé i nehybné.
SB 3.6.6 Gigantický virāṭ-puruṣa zvaný Hiraṇmaya žil na vesmírné vodě tisíc nebeských let a všechny živé bytosti ležely v Něm.
SB 3.6.7 Celková energie mahat-tattvy v podobě gigantické virāṭ-rūpy se potom Sama rozdělila na vědomí živých bytostí, životní činnosti a pojetí vlastní totožnosti, které se dále dělí na jedno, deset a tři.
SB 3.6.8 Gigantická vesmírná podoba Nejvyššího Pána je první inkarnací a úplnou částí Nadduše. Je Nejvyšším Já neomezeného počtu živých bytostí a v Ní spočívá celé stvoření, které takto vzkvétá.
SB 3.6.9 Gigantická vesmírná podoba je představována třemi, deseti a jedním způsobem v tom smyslu, že je tělem, myslí a smysly, dále hybnou silou všech činností v podobě deseti druhů životní energie a jedním srdcem, kde se životní energie vytváří.
SB 3.6.10 Nejvyšší Pán je Nadduší všech polobohů pověřených stavbou vesmírného projevu. Po jejich modlitbách se zamyslel a pro jejich pochopení projevil gigantickou podobu.
SB 3.6.11 Maitreya řekl: Nyní slyš, jak se Nejvyšší Pán po projevení gigantické vesmírné podoby rozdělil do různých podob polobohů.
SB 3.6.12 Agni, oheň, se oddělil z Jeho úst a vstoupili do nich všichni vládci hmotných záležitostí, aby zaujali svá příslušná místa. Pomocí této energie se živá bytost vyjadřuje slovy.
SB 3.6.13 Když se odděleně projevilo patro gigantické podoby, vstoupil do něho Varuṇa, vládce vod ve všech planetárních systémech, a tak živá bytost získala schopnost vnímat svým jazykem chuť.
SB 3.6.14 Když se odděleně projevily dvě Pánovy nosní dírky, vstoupili do nich dva Aśvinī-kumārové, aby zaujali svá náležitá místa. Díky tomu může živá bytost cítit všechny vůně.
SB 3.6.15 Poté se odděleně projevily dvě oči gigantické podoby Pána. Vstoupilo do nich Slunce, vládce světla s funkcí zraku, následkem čehož mohou živé bytosti vidět podoby.
SB 3.6.16 Když se v gigantické podobě odděleně projevila kůže, vstoupil do ní se smyslem doteku Anila, polobůh ovládající vítr, a tak může živá bytost získávat hmatové poznání.
SB 3.6.17 Když se projevily uši gigantické podoby, vstoupila do nich všechna vládnoucí božstva světových stran s principy naslouchání, a díky tomu mohou všechny živé bytosti slyšet a využívat zvuk.
SB 3.6.18 Když se odděleně projevila kůže, vstoupila do ní vládnoucí božstva cítění a vznikla příslušná čidla. Živé bytosti takto cítí svědění a příjemné doteky.
SB 3.6.19 Když se odděleně projevily genitálie gigantické podoby, vstoupil do nich se schopností plodit Prajāpati, původní živý tvor, a tak mohou živé bytosti vnímat požitek z pohlavního styku.
SB 3.6.20 Odděleně se projevila vyměšovací trubice a do ní vstoupil s vyměšovacími orgány vládce jménem Mitra. Tak mohou živé bytosti kálet a močit.
SB 3.6.21 Poté, když se odděleně projevily ruce gigantické podoby, vstoupil do nich Indra, vládce nebeských planet, a tak je živá bytost schopna si zaopatřovat živobytí obchodem.
SB 3.6.22 Poté se odděleně projevily nohy gigantické podoby a vstoupil do nich polobůh Viṣṇu (nikoliv Osobnost Božství) se schopností pohybu. To umožňuje živé bytosti pohybovat se ke svému cíli.
SB 3.6.23 Když se odděleně projevila inteligence gigantické podoby, vstoupil do ní se schopností chápání Brahmā, pán Ved, a následkem toho živé bytosti začínají chápat.
SB 3.6.24 Poté se odděleně projevilo srdce gigantické podoby a vstoupil do něho polobůh Měsíce s mentální činností. Díky tomu může živá bytost uvažovat a spekulovat.
SB 3.6.25 Poté se odděleně projevilo materialistické ego gigantické podoby a do něho vstoupil Rudra, vládce falešného ega, se svými příslušnými činnostmi. To umožňuje živé bytosti vykonávat své plodonosné činy.
SB 3.6.26 Poté, když se odděleně projevilo vědomí gigantické podoby, vstoupila celková energie mahat-tattva s Její vědomou částí. Tak živá bytost získala schopnost chápat zvláštní poznání.
SB 3.6.27 Poté se z hlavy gigantické podoby odděleně projevily nebeské planety, zemské planety se odděleně projevily z Jejích nohou a nebe z Jejího pupku. V nich se projevili také polobozi a další živé bytosti podle příslušných kvalit hmotné přírody.
SB 3.6.28 Polobozi, kteří mají mimořádně vynikající vlastnosti v kvalitě dobra, pobývají na nebeských planetách, zatímco lidé žijí kvůli své povaze v kvalitě vášně na Zemi ve společnosti nižších životních druhů.
SB 3.6.29 Živé bytosti, které jsou společníky Rudry, se vyvíjejí ve třetí kvalitě hmotné přírody, v nevědomosti. Pobývají v prostoru mezi zemskými a nebeskými planetami.
SB 3.6.30 Ó nejlepší z kuruovské dynastie, z úst gigantické podoby virāṭ se projevila védská moudrost. Lidé, kteří tíhnou k tomuto védskému poznání, se nazývají brāhmaṇové a jsou přirozenými učiteli a duchovními mistry všech vrstev společnosti.
SB 3.6.31 Poté vznikla z paží gigantické podoby virāṭ schopnost ochrany a v souvislosti s ní začali existovat kṣatriyové, jejichž úkolem je chránit společnost od nepokojů způsobených zloději a darebáky.
SB 3.6.32 Prostředky živobytí všech lidí, to znamená pěstování obilí a jeho rozdělování mezi obyvatelstvo, byly vytvořeny ze stehen Pánovy gigantické podoby. Obchodníci, kteří mají tyto věci na starosti, se nazývají vaiśyové.
SB 3.6.33 Poté se z nohou Osobnosti Božství projevila služba, nutná pro dokonalé vykonávání náboženských činností. Na nohách jsou umístěni śūdrové, kteří uspokojují Pána sloužením.
SB 3.6.34 Všechny tyto společenské třídy s příslušnými předepsanými povinnostmi a životními podmínkami se zrodily z Nejvyšší Osobnosti Božství. Pro dosažení nepodmíněného života a seberealizace musí tedy každý člověk uctívat Nejvyššího Pána pod vedením duchovního mistra.
SB 3.6.35 Ó Viduro, kdo dokáže odhadnout nebo změřit transcendentální čas, činnosti a energii gigantické podoby, projevené vnitřní energií Nejvyšší Osobnosti Božství?
SB 3.6.36 Nehledě na moji neschopnost, vše, co jsem mohl slyšet (od duchovního mistra), a vše, co jsem dokázal přijmout, popisuji nyní pro oslavu Pána čistými slovy, neboť jinak by má schopnost mluvit zůstala nečistá.
SB 3.6.37 Nejvyšším úspěchem lidstva je zapojit se do rozhovorů o činnostech a slávě Zbožného Konatele. Tyto činnosti jsou v písmech velkých učených mudrců tak krásně uspořádané, že stačí, aby bylo ucho blízko nich, a naplní se jeho skutečné poslání.
SB 3.6.38 Ó můj synu, po zralé meditaci, trvající tisíc nebeských let, věděl původní básník Brahmā pouze to, že sláva Nejvyšší Duše je nepředstavitelná.
SB 3.6.39 Úžasná energie Nejvyšší Osobnosti Božství mate i kouzelníky. Její hranice nezná ani soběstačný Pán, a tím spíše ji neznají ostatní.
SB 3.6.40 Slovům, mysli a egu s jejich příslušnými vládnoucími polobohy se nepodařilo poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Musíme tedy Pánovi jednoduše vzdát poklony jako projev zdravého rozumu.