SB 3.4.3

bhagavān svātma-māyāyā
gatiṁ tām avalokya saḥ
sarasvatīm upaspṛśya
vṛkṣa-mūlam upāviśat
Překlad slovo od slova: 
bhagavān — Osobnost Božství; sva-ātma-māyāyāḥ — Svojí vnitřní energií; gatim — konec; tām — ten; avalokya — předvídající; saḥ — On (Kṛṣṇa); sarasvatīm — řeka Sarasvatī; upaspṛśya — po usrknutí vody; vṛkṣa-mūlam — u kořene stromu; upāviśat — usedl.
Překlad: 
Když Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, předvídal konec (Své rodiny), uskutečněný Jeho vnitřní energií, odešel na břeh řeky Sarasvatī, usrkl vody a usedl pod strom.
Význam: 

Všechny výše uvedené činnosti Yaduovců a Bhojů vykonávala vnitřní energie Pána, protože Pán si přál, aby se po ukončení Jeho mise všichni vrátili zpět do svých sídel. Všichni byli Jeho syny a vnuky a dostávali od Něho z rodičovské lásky plnou ochranu. V tomto verši je zodpovězena otázka, jak mohli být zničeni v Jeho přítomnosti — vše vykonal Pán Samotný (svātma-māyāyāḥ). Příslušníci Pánovy rodiny byli buď inkarnacemi Jeho úplných expanzí, nebo polobohy z nebeských planet, a Pán je proto před Svým odchodem rozdělil pomocí Své vnitřní energie. Dříve než je poslal zpět do jejich sídel, přivedl je na svaté místo Prabhāsa, kde vykonali zbožné činnosti a najedli se a napili ke své plné spokojenosti. Poté zařídil, že se rozešli zpět do svých sídel tak, aby každý věděl, že mocná yaduovská dynastie už není na světě. V předminulém verši je významné slovo anujñāta, které naznačuje, že celý sled událostí uspořádal Pán. Tyto Pánovy zábavy nejsou projevem Jeho vnější energie, hmotné přírody. Jedná se o projev Jeho vnitřní energie, který je věčný, a nikdo by se proto neměl domnívat, že Yaduovci a Bhojové se opilí pozabíjeli v obyčejné bratrovražedné válce. Śrī Jīva Gosvāmī tyto události ve svém komentáři přirovnává ke kouzelnickému představení.