New version available here: vedabase.io

SB 2.9.31

śrī-bhagavān uvāca
jñānaṁ parama-guhyaṁ me
yad vijñāna-samanvitam
sarahasyaṁ tad-aṅgaṁ ca
gṛhāṇa gaditaṁ mayā
Překlad slovo od slova: 
śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; jñānam — získané poznání; parama — nesmírně; guhyam — důvěrné; me — o Mně; yat — které je; vijñāna — realizace; samanvitam — ve spojení; sa-rahasyam — s oddanou službou; tat — toho; aṅgam ca — nezbytné příslušenství; gṛhāṇa — pokus se přijmout; gaditam — vysvětlené; mayā — Mnou.
Překlad: 
Nejvyšší Pán řekl: Poznání o Mně, jak ho popisují písma, je velice důvěrné a je nutné ho realizovat ve spojení s oddanou službou. Vše, co je k tomu potřebné, ti vysvětlím a ty se můžeš začít s pečlivostí věnovat jeho realizaci.
Význam: 

Brahmā je nejvyšší oddaný Pána ve vesmíru, a Osobnost Božství proto odpovídá na jeho čtyři základní otázky čtyřmi důležitými ślokami, které jsou označovány jako původní Bhāgavatam ve čtyřech verších. Brahmovy otázky byly následující: (1) Jaké jsou podoby Pána v hmotném a v transcendentálním světě? (2) Jak pracují Pánovy různé energie? (3) Jak si Pán hraje se Svými energiemi? (4) Jak může být Brahmā poučen o vykonávání povinnosti, která mu byla svěřena? Verš, který nyní rozebíráme, předchází Pánovým odpovědím a Pán v něm poučuje Brahmu, že poznání o Něm, o Nejvyšší Absolutní Pravdě, které je obsažené ve zjevených písmech, je velice jemné a nikdo ho nemůže pochopit, pokud se milostí Pána nestane seberealizovanou duší. Pán říká, že Brahmovi Osobně odpoví na jeho otázky. Znamená to, že transcendentální poznání o absolutní Nejvyšší Bytosti může obdržet pouze ten, komu ho předá Samotný Pán. Ani ti největší myslitelé na světě nemohou pochopit Absolutní Pravdu mentální spekulací. Mentální spekulanti mohou dosáhnout nanejvýš neosobní realizace Brahmanu, ale úplné poznání transcendence je výše než poznání neosobního Brahmanu. Proto se nazývá “nejdůvěrnější moudrost”. Z mnoha osvobozených duší může mít jedna dostatečné kvalifikace k poznání Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě také Pán říká, že z mnoha stovek tisíců lidí může jeden usilovat o dokonalost lidského života a z mnoha osvobozených duší Ho jedna může znát takového, jaký je. Poznání o Osobnosti Božství tedy lze získat jedině oddanou službou. Rahasyam znamená “oddaná služba”. Pán Kṛṣṇa přednesl Arjunovi Bhagavad-gītu proto, že Arjuna byl Jeho oddaným a přítelem. Bez těchto kvalifikací není možné proniknout do tajemství Bhagavad-gīty. Nikdo nemůže pochopit Osobnost Božství, dokud se nestane oddaným a nezačne oddaně sloužit. Tajemstvím úspěchu je láska k Bohu. To je hlavní kvalifikace nutná pro pochopení Osobnosti Božství. A chce-li někdo dospět na úroveň transcendentální lásky k Bohu, musí dodržovat usměrňující zásady oddané služby. Těmto zásadám se říká vidhi-bhakti, což je oddaná služba Pánu, kterou může vykonávat i začátečník se svými současnými smysly. Tyto usměrňující zásady spočívají hlavně v naslouchání o Pánovi a opěvování Jeho slávy, a toto naslouchání a opěvování slávy Pána je možné pouze ve společnosti oddaných. Pán Caitanya proto pro dosažení dokonalosti v oddané službě Pánu doporučil pět hlavních zásad. První je sdružovat se s oddanými (naslouchání); druhou je opěvovat slávu Pána; třetí je naslouchat Śrīmad-Bhāgavatamu od čistého oddaného; čtvrtou je pobývat na svatém místě, které se pojí s Jeho zábavami, a pátou zásadou je s oddaností uctívat Božstva Pána. Tato pravidla a usměrnění jsou součástí oddané služby. Osobnost Božství tedy na Brahmovu žádost zodpoví jeho čtyři otázky, a vysvětlí také další věci, které jsou s těmito otázkami bezprostředně spojené.