SB 2.10: Bhāgavatam je odpovědí na všechny otázky

SB 2.10.1 Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Śrīmad-Bhāgavatam obsahuje údaje týkající se deseti témat: stvoření vesmíru, částečného stvoření, planetárních systémů, Pánovy ochrany, podnětu ke stvoření, výměny Manuů, vědy o Bohu, návratu domů, zpátky k Bohu, osvobození a summum bonum.
SB 2.10.2 Pro zdůraznění transcendentální povahy nejvyššího dobra (summum bonum) je vše ostatní někdy popsáno na základě védských závěrů, někdy vysvětleno přímo a někdy vysvětleno velkými mudrci v širším kontextu.
SB 2.10.3 Stvoření šestnácti základních elementů, ze kterých se skládá hmota—pěti prvků (ohně, vody, země, vzduchu a éteru), zvuku, tvaru, chuti, vůně, doteku a očí, uší, nosu, jazyka, kůže a mysli — se nazývá sarga, kdežto následující vzájemné působení kvalit hmotné přírody se nazývá visarga.
SB 2.10.4 Přirozeným postavením živých bytostí je řídit se zákony Pána a žít tak s dokonale klidnou myslí pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství. Manuové a jejich zákony jsou určeni k tomu, aby poskytli lidem vedení v jejich životech. Podnětem k činnosti je touha po plodonosné práci.
SB 2.10.5 Věda o Bohu popisuje inkarnace Osobnosti Božství a různé činnosti Pána, společně s činnostmi Jeho velkých oddaných.
SB 2.10.6 Když živá bytost a její sklon k podmíněnému životu splynou s mystickým spánkem Mahā-Viṣṇua, nazývá se to ukončení vesmírného projevu. Osvobození je trvalým stavem živé bytosti, ve kterém opouští proměnlivá hrubohmotná a jemnohmotná těla a dosahuje své věčné podoby.
SB 2.10.7 Svrchovaný Celek, který je oslavován jako Nejvyšší Bytost nebo Nejvyšší Duše, je nejvyšším zdrojem vesmírného projevu, jeho rezervoárem i příčinou jeho ukončení. Je tedy Svrchovaným Zřídlem, Absolutní Pravdou.
SB 2.10.8 Individuální osoba, vlastnící různé smyslové orgány, se nazývá adhyātmika a individuální božstvo, vládnoucí smyslům, se nazývá adhidaivika. Vtělená osoba, která je viditelná očima, se nazývá adhibhautika.
SB 2.10.9 Všechna tři uvedená stádia různých živých bytostí jsou vzájemně propojená. Žádné z nich nelze chápat nezávisle na ostatních. Nejvyšší Pán však vidí každé z nich, neboť ani na jednom nezávisí, a proto je nejvyšším útočištěm.
SB 2.10.10 Pán ve Své ohromné vesmírné podobě (Mahā-Viṣṇua), pocházející z Oceánu příčin, kde se zjevuje první puruṣa-avatār, vstoupil po vytvoření jednotlivých vesmírů do každého z nich s přáním ulehnout na stvořenou transcendentální vodu (Garbhodaka).
SB 2.10.11 Nejvyšší Pán není v žádném případě neosobní, a je tedy zcela jistě nara neboli osoba. Transcendentální voda vycházející z Nejvyššího Nary se proto nazývá nāra, a jelikož Pán odpočívá na této vodě, je znám jako Nārāyaṇa.
SB 2.10.12 Člověk má s jistotou vědět, že všechny hmotné prvky, činnosti, čas a kvality, jakož i živé bytosti, které toho všeho využívají, existují jedině Jeho milostí a jakmile se o ně Pán přestane starat, nastává konec jejich existence.
SB 2.10.13 Pán, ležící na Svém lůžku v mystickém spánku, si přál projevit ze Sebe Samotného různé druhy živých bytostí, a proto za pomoci Své vnější energie vytvořil symbol rozmnožování, který má zlatou barvu.
SB 2.10.14 Slyš ode mne, jak Pánova energie rozděluje jediné na trojí expanze, popsané výše jako vládnoucí bytosti, ovládané bytosti a hmotná těla.
SB 2.10.15 Z éteru v transcendentálním těle Mahā-Viṣṇua se vytváří smyslová energie a mentální a tělesná síla, jakož i souhrnný zdroj veškeré životní síly.
SB 2.10.16 Stejně jako králova družina vždy následuje svého pána, je-li úplná energie v pohybu, pak se hýbou i všechny ostatní živé bytosti, a jakmile se úplná energie zastaví, končí i smyslové činnosti všech ostatních živých bytostí.
SB 2.10.17 Životní síla probuzená k činnosti virāṭ-puruṣou vytvořila hlad a žízeň a když Pán zatoužil jíst a pít, otevřela se ústa.
SB 2.10.18 Z úst se projevilo patro a dále byl vytvořen jazyk. Potom vznikly všechny různé chuti, aby je jazyk mohl vychutnávat.
SB 2.10.19 Když Nejvyšší zatoužil hovořit, z Jeho úst zazněla slova. Pak bylo z úst vytvořeno vládnoucí božstvo ohně. Dokud však ležel ve vodě, všechny tyto činnosti zůstávaly neprojevené.
SB 2.10.20 Když si potom nejvyšší puruṣa přál cítit vůně, vytvořily se nosní dírky a dýchání, vznikl čichový orgán a různé vůně a také se projevilo vládnoucí božstvo vzduchu, který přenáší vůně.
SB 2.10.21 Když takto vše existovalo v temnotě, Pán si přál vidět Sám Sebe a vše, co bylo stvořeno. Tehdy se projevily oči, osvětlující bůh Slunce, schopnost vidění a zrakové objekty.
SB 2.10.22 S tím, jak se vyvíjela touha velkých mudrců po poznání, se projevily uši, schopnost naslouchat, vládnoucí božstvo sluchu a předměty naslouchání. Velcí mudrci si přáli slyšet o Nejvyšším Já.
SB 2.10.23 Na základě touhy vnímat fyzikální vlastnosti hmoty jako je jemnost, tvrdost, teplota, chlad, lehkost a těžkost byl vytvořen cit, kůže, kožní póry, chlupy na těle a jejich vládnoucí božstva (stromy). Uvnitř a vně kůže je vrstva vzduchu, která umožňuje smyslové vnímání.
SB 2.10.24 Když si potom Nejvyšší Pán přál vykonávat různé druhy práce, projevily se dvě ruce, jejich vládnoucí síla a nebeský polobůh Indra, jakož i činnosti, závisející na rukách i na tomto polobohu.
SB 2.10.25 Potom si přál ovládat pohyb a projevily se Jeho nohy, z nichž bylo vytvořeno vládnoucí božstvo jménem Viṣṇu. Díky Jeho osobnímu dohledu jsou všichni lidé plně zaměstnáni vykonáváním svých předepsaných obětí.
SB 2.10.26 Pro sexuální požitek, plození potomstva a vychutnávání nebeského nektaru potom Pán stvořil genitálie, a tak vznikl pohlavní orgán a jeho vládnoucí božstvo, Prajāpati. Objekt pohlavního požitku a vládnoucí božstvo jsou ovládány genitáliemi Pána.
SB 2.10.27 Když si potom přál vyměšovat zbytky potravy, vyvinul se vyměšovací otvor a příslušný smyslový orgán společně s vládnoucím božstvem Mitrou. Smyslový orgán i vyměšovaná látka jsou pod ochranou vládnoucího božstva.
SB 2.10.28 Když si potom přál přemísťovat se z jednoho těla do druhého, byl stvořen pupek a zároveň vzduch odchodu (apāna) a smrt. V pupku tedy spočívá obojí — smrt i odlučující síla.
SB 2.10.29 S touhou jíst a pít se projevilo břicho, střeva a také tepny. Řeky a moře jsou zdrojem jejich výživy a metabolismu.
SB 2.10.30 Když zatoužil myslet na činnosti Své vlastní energie, projevilo se srdce (sídlo mysli), mysl, Měsíc, odhodlání a všechna touha.
SB 2.10.31 Všech sedm složek těla — tenký povrch kůže, kůže samotná, maso, krev, tuk, morek a kosti — je vytvořeno ze země, vody a ohně, kdežto životní dech je vytvořen z éteru, vody a vzduchu.
SB 2.10.32 Smyslové orgány jsou připoutány ke kvalitám hmotné přírody a tyto kvality jsou produktem falešného ega. Mysl je vystavena různým hmotným zážitkům (štěstí a neštěstí) a inteligence je schopností mysli uvažovat.
SB 2.10.33 Tímto vším — planetami a ostatními hrubohmotnými projevy, které jsem ti popsal — je zakrytý vnější projev Osobnosti Božství.
SB 2.10.34 Nad tímto hrubým projevem je tedy ještě transcendentální svět, který je jemnější než ta nejjemnější podoba v tomto světě. Nemá žádný počátek, žádné prostřední stádium a žádný konec, a proto ho nelze vyjádřit slovy nebo pochopit spekulací. Zcela se vymyká hmotnému pojetí.
SB 2.10.35 Čistí oddaní Pána, kteří Ho dobře znají, nepřijímají ani jednu z výše uvedených podob Pána, které jsem ti právě z hmotného hlediska popsal.
SB 2.10.36 Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se projevuje v transcendentální podobě, která zahrnuje Jeho transcendentální jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod a transcendentální rozmanitost. I když na Něho žádné z těchto činností nemají vliv, vypadá, jako že se jim plně věnuje.
SB 2.10.37-40 Ó králi, věz, že všechny živé bytosti tvoří Nejvyšší Pán s ohledem na jejich minulé činnosti. To se týká Brahmy a jeho synů jako je Dakṣa, periodicky se měnících vládců jako je Vaivasvata Manu, polobohů jako je Indra, Candra a Varuṇa, velkých mudrců jako je Bhṛgu, Vyāsa a Vasiṣṭha, obyvatel Pitṛloky a Siddhaloky, Cāraṇů, Gandharvů, Vidyādharů, Asurů, Yakṣů, Kinnarů a andělů, hadů, Kimpuruṣů podobajících se opicím, lidských bytostí, obyvatel Mātṛloky, démonů, Piśāců, duchů, bláznů a zlých duchů, dobrých a zlých hvězd, skřetů, lesních zvířat, ptáků, domácích zvířat, plazů, hor, pohyblivých a nehybných živých bytostí, živých bytostí narozených z embrya, vejce, potu a semene a všech ostatních, ať žijí ve vodě, na zemi, či ve vzduchu, ve štěstí, v neštěstí, nebo ve smíšeném štěstí a neštěstí. Ti všichni jsou stvořeni Nejvyšším Pánem podle jejich minulých činů.
SB 2.10.41 Podle různých kvalit hmotné přírody — dobra, vášně a nevědomosti—existují různí živí tvorové: polobozi, lidé a živé bytosti v pekle. Ó králi, každá kvalita přírody se ještě mísí se zbylými dvěma, a proto se dělí na tři. Všechny živé bytosti jsou tedy ovlivněny ostatními kvalitami a získávají tomu odpovídající sklony.
SB 2.10.42 On, Osobnost Božství, udržovatel všech tvorů ve vesmíru, se po stvoření hmotného světa zjevuje v různých inkarnacích a zve všechny podmíněné duše z řad lidí, nižších živých bytostí i polobohů, aby se k Němu vrátily.
SB 2.10.43 Potom, na konci věku, Pán Samotný v podobě Rudry zničí celé stvoření, jako když vítr rozhání mraky.
SB 2.10.44 Velcí transcendentalisté popisují tyto činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, ale čistí oddaní si zasluhují vidět ještě slavnější aspekty transcendence.
SB 2.10.45 Pán se nijak přímo nepodílí na stvoření a zničení hmotného světa. Védské popisy Jeho přímých zásahů mají pouze vyvracet představu, že stvořitelem je hmotná příroda.
SB 2.10.46 Tento proces, který zde byl stručně vysvětlen, popisuje principy stvoření a zničení během jednoho Brahmova dne. Stejné principy platí, když je tvořen mahat, ve kterém je rozptýlena hmotná příroda.
SB 2.10.47 Ó králi, později vysvětlím měření času v jeho hrubých a jemných rysech se zvláštními příznaky obou, ale prozatím popíši Pādma-kalpu.
SB 2.10.48 Když Śaunaka Ṛṣi vyslechl vše o stvoření, zeptal se Sūty Gosvāmīho na Viduru, neboť Sūta Gosvāmī ho předtím informoval o tom, jak Vidura odešel z domova, kde zanechal všechny své příbuzné, což pro něj bylo velice těžké.
SB 2.10.49-50 Śaunaka Ṛṣi řekl: Prosím, pověz nám, jaká témata rozebírali Vidura s Maitreyou při svých rozhovorech o transcendenci, na co se Vidura tázal a jak Maitreya odpovídal. Řekni nám také laskavě, proč Vidura přerušil styky se svými příbuznými, a proč se pak opět vrátil domů. Pověz nám, prosím, co Vidura dělal během svých návštěv poutních míst.
SB 2.10.51 Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Nyní vám vyložím, o čem hovořil velký mudrc, když odpovídal na otázky krále Parīkṣita. Prosím, poslouchejte pozorně.