SB 12.12: Shrnutí témat Śrīmad-Bhāgavatamu

V této kapitole shrnuje Śrī Sūta Gosvāmī témata probíraná ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Nejvyšší Pán, Śrī Hari, osobnĕ odstraňuje utrpení toho, kdo naslouchá o Jeho slávĕ. Jakákoliv slova oslavující nesčetné transcendentální vlastnosti Osobnosti Božství jsou pravdivá, příznivá a vedou ke zbožnosti, kdežto všechna ostatní slova jsou nečistá. Rozhovory o tématech týkajících se Nejvyššího Pána přinášejí extázi, která zůstává stále svĕží, ale ti, kdo jsou jako vrány, jsou pohrouženi v nepodstatných tématech, která s Osobností Božství nesouvisejí.

Zpíváním nesčetných jmen Pána Śrī Hariho popisujících Jeho slavné vlastnosti a nasloucháním jim, mohou být všechny živé bytosti zbaveny svých hříchů. Poznání prosté oddanosti Pánu Viṣṇuovi ani ploduchtivé činnosti, které Mu nejsou obĕtovány, žádnou skutečnou krásu neobsahují. Na druhé stranĕ neustálým vzpomínáním na Pána Kṛṣṇu jsou zničeny všechny nepříznivé touhy, mysl je očištĕna a osoba dosáhne oddanosti Pánu Śrī Harimu spolu s poznáním plným realizace a odpoutanosti.

Sūta Gosvāmī potom říká, že v minulosti, ve shromáždĕní Mahārāje Parīkṣita, slyšel od Śrī Śukadevy o slávĕ Śrī Kṛṣṇy, která ničí veškeré následky hříchů a že nyní o té samé slávĕ vypráví mudrcům v Naimiṣāraṇyi. Nasloucháním Śrīmad-Bhāgavatamu je duše očištĕna a zbavena všech hříchů a obav. Studiem tohoto písma dosáhne stejného výsledku jako prostudováním všech Véd a dosáhne také splnĕní všech tužeb. Ten, kdo tento souhrn všech Purāṇ studuje s ovládnutou myslí, dosáhne svrchovaného sídla Osobnosti Božství. Každý verš tohoto písma, Śrīmad-Bhāgavatamu, obsahuje vyprávĕní o Pánu Śrī Harim, který má nespočet osobních podob.

Śrī Sūta se nakonec klaní nezrozené a neomezené Nejvyšší Duši, Śrī Kṛṣṇovi, a také Śrī Śukadevovi, synovi Vyāsy, jenž je schopen zničit hříchy všech živých bytostí.

SB 12.12.1 Sūta Gosvāmī řekl: Poté, co se pokloním nejvyšší náboženské zásadĕ, oddané službĕ, Pánu Kṛṣṇovi, nejvyššímu stvořiteli, a všem brāhmaṇům, popíši vĕčné náboženské zásady.
SB 12.12.2 Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu človĕkem.
SB 12.12.3 Toto písmo naplno oslavuje Nejvyšší Osobnost Božství Hariho, který odstraňuje hříšné reakce všech svých oddaných. Je oslavován jako Nārāyaṇa, Hṛṣīkeśa a Pán Sātvatů.
SB 12.12.4 Toto písmo popisuje tajemství Nejvyšší Absolutní Pravdy, která je zdrojem stvoření a zničení tohoto vesmíru. Hovoří také o božském poznání o Nĕm spolu se způsobem jak toto poznání rozvíjet a o transcendentální realizaci, které oddaný dosáhne.
SB 12.12.5 Popisuje také následující témata: proces oddané služby spolu s jejím druhotným rysem, odříkáním, a historii Mahārāje Parīkṣita a mudrce Nārady.
SB 12.12.6 Dále líčí, jak svatý král Parīkṣit reagoval na kletbu brāhmaṇova syna tím, že usedl a postil se do smrti a jeho rozhovor se Śukadevou Gosvāmīm, nejlepším ze všech brāhmaṇů.
SB 12.12.7 Bhāgavatam vysvĕtluje, jak lze v dobĕ smrti dosáhnout osvobození soustředĕnou jógovou meditací. Obsahuje také rozhovor mezi Nāradou a Brahmou, výčet inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a popis stvoření vesmíru tak, jak jdou jednotlivé fáze za sebou počínaje neprojeveným stavem hmotné přírody.
SB 12.12.8 Toto písmo také líčí rozhovory, které vedl Vidura s Uddhavou a Maitreyou, dotazy týkající se námĕtu této Purāṇy a stažení stvoření do tĕla Nejvyššího Pána v dobĕ zničení.
SB 12.12.9 Stvoření způsobené rozrušením kvalit hmotné přírody, sedm stádií vývoje prostřednictvím přemĕn prvků a složení vesmírného vejce, ze kterého pochází vesmírná podoba Nejvyššího Pána – to vše je zevrubnĕ popsáno.
SB 12.12.10 Mezi ostatní témata patří jemné a hrubé pohyby času, stvoření lotosu z pupku Garbhodakaśāyī Viṣṇua a zabití démona Hiraṇyākṣi při zachraňování zemĕ z oceánu Garbhodaka.
SB 12.12.11 Bhāgavatam popisuje také stvoření polobohů, zvířat a démonských druhů života, zrození Pána Rudry a zjevení se Svāyambhuvy Manua z Īśvary v podobĕ napůl muže, napůl ženy.
SB 12.12.12 Vypráví také o zjevení první ženy, Śatarūpy, vynikající Manuovy manželky, a o potomcích zbožných žen Prajāpatiho Kardamy.
SB 12.12.13 Bhāgavatam popisuje inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství v podobĕ vznešeného mudrce Kapily a zaznamenává rozhovor mezi touto nesmírnĕ učenou duší a Jeho matkou Devahūti.
SB 12.12.15 Popsáni jsou také potomci devíti velkých brāhmaṇů, zničení Dakṣovy obĕti a historie Dhruvy Mahārāje, krále Pṛthua a krále Prācīnabarhiho, rozhovor mezi Prācīnabarhim a Nāradou a život Mahārāje Priyavraty. Dále ó brāhmaṇové, Bhāgavatam vypráví o charakteru a činnostech krále Nābhiho, Pána Ṛṣabhy a krále Bharaty.
SB 12.12.16 Bhāgavatam obšírnĕ popisuje svĕtadíly, oblasti, oceány, hory a řeky. Líčí také strukturu nebeské oblasti a podmínky v podzemních oblastech a v pekle.
SB 12.12.17 Popsáno je také znovuzrození Prajāpatiho Dakṣi jako syna Pracetů a potomstvo Dakṣových dcer, které přivedly na svĕt rody polobohů, démonů, lidských bytostí, zvířat, hadů, ptáků a dalších.
SB 12.12.18 Ó brāhmaṇové, vypráví také o narození a smrti Vṛtrāsury a Ditiných synů Hiraṇyākṣi a Hiraṇyakaśipua, a líčí také historii nejvĕtšího z jejích potomků, vznešené duše Prahlāda.
SB 12.12.19 Popsány jsou také vlády každého z Manuů, osvobození Gajendry a konkrétní inkarnace Pána Viṣṇua v každé manv-antaře, jako je Pán Hayaśīrṣā.
SB 12.12.20 Bhāgavatam vypráví i o zjeveních Pána vesmíru v podobĕ Kūrmy, Matsyi, Narasiṁhy a Vāmany, a o tom, jak polobozi stloukali mléčný oceán, aby získali nektar.
SB 12.12.21 Popis velké bitvy mezi polobohy a démony, systematický popis dynastií různých králů a vyprávĕní o zrození Ikṣvākua, jeho dynastii a dynastii zbožného Sudyumny – to vše předkládá toto písmo.
SB 12.12.22 Vypráví také o historiích Ily a Tāry a o potomcích boha slunce, včetnĕ králů jako Śaśāda a Nṛga.
SB 12.12.23 Vyprávĕny jsou příbĕhy Sukanyi, Śaryātiho, inteligentního Kakutsthy, Khaṭvāṅgy, Māndhāty, Saubhariho a Sagary.
SB 12.12.24 Bhāgavatam vypráví očišťující zábavy Pána Rāmacandry, krále Kośaly, a také vysvĕtluje, jak se král Nimi vzdal svého hmotného tĕla. Zmínĕno je také zrození potomků krále Janaky.
SB 12.12.26 Śrīmad-Bhāgavatam vypráví o tom, jak Pán Paraśurāma, nejvĕtší potomek Bhṛgua, vyhladil všechny kṣatriyi na zemi. Dále líčí životy slavných králů z dynastie mĕsíce, jako byli Aila, Yayāti, Nahuṣa, Duṣmantův syn Bharata, Śāntanu a Śāntanuův syn Bhīṣma. Popisuje také velkou dynastii založenou nejstarším synem Yayātiho, králem Yaduem.
SB 12.12.27 Dopodrobna také líčí, jak se v této Yaduovĕ dynastii zjevil Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a Pán vesmíru, jak se narodil ve Vasudevovĕ domĕ a jak potom vyrůstal v Gokule.
SB 12.12.29 Oslavovány jsou také nesčetné zábavy Śrī Kṛṣṇy, nepřítele démonů, včetnĕ Jeho dĕtských zábav vysátí Pūtanina životního vzduchu spolu s jejím mateřským mlékem, rozbití vozíku, rozdrcení Tṛṇāvarty, zabití Bakāsury, Vatsāsury a Aghāsury, a zábavy, které předvedl poté, co Pán Brahmā schoval Jeho telátka a přátele pasáčky v jeskyni.
SB 12.12.30 Śrīmad-Bhāgavatam vypráví o tom, jak Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma zabili démona Dhenukāsuru s jeho společníky, jak Pán Balarāma zničil Pralambāsuru a také jak Kṛṣṇa zachránil pasáčky před lesním požárem, který je obklopoval.
SB 12.12.33 Obšírnĕ jsou popsány zábavy potrestání hada Kāliyi, vyproštĕní Nandy Mahārāje ze sevření velkého hada, asketické sliby dodržované mladými gopīmi, které tak uspokojily Pána Kṛṣṇu, milost prokázaná ženám védských brāhmaṇů, kteří poté cítili výčitky svĕdomí, zvednutí kopce Govardhanu následované uctíváním a obřadem koupele provedenými Indrou a krávou Surabhi, noční zábavy Pána Kṛṣṇy s pasačkami a zabití pošetilých démonů Śaṅkhacūḍy, Ariṣṭy a Keśīho.
SB 12.12.34 Bhāgavatam popisuje Akrūrův příjezd, následný odjezd Kṛṣṇy a Balarāmy, nářek gopī a návštĕvu Mathury.
SB 12.12.35 Vypráví také o tom, jak Kṛṣṇa a Balarāma zabili slona Kuvalayāpīḍu, zápasníky Muṣṭiku a Cāṇūru, Kaṁsu a ostatní démony, a také jak Kṛṣṇa přivedl zpĕt mrtvého syna svého duchovního mistra Sāndīpaniho Muniho.
SB 12.12.36 Ó brāhmaṇové, toto písmo dále vypráví o tom, jak Pán Hari bĕhem svého pobytu v Mathuře ve společnosti Uddhavy a Balarāmy provádĕl zábavy pro potĕšení Yaduovské dynastie.
SB 12.12.37 Popsáno je také zničení mnoha armád, které přivedl Jarāsandha, zabití barbarského krále Kālayavany a založení mĕsta Dvāraky.
SB 12.12.38 Toto dílo také popisuje, jak Pán Kṛṣṇa přinesl z nebes pārijātový strom a snĕmovnu Sudharmā a jak při únosu Rukmiṇī porazil v bitvĕ všechny své soky.
SB 12.12.39 Vypráví také o bitvĕ Pána Kṛṣṇy s Bāṇāsurou, bĕhem níž porazil Pána Śivu tím, že mu způsobil zívání, jak Pán usekal Bāṇāsurovy paže a zabil vládce Prāgjyotiṣapuru a pak osvobodil mladé princezny, které byly v tomto mĕstĕ vĕznĕny.
SB 12.12.41 Jsou zde popisy moci a smrti krále z Cedi, Pauṇḍraky, Śālvy, pošetilého Dantavakry, Śambary, Dvividy, Pīṭhy, Mury, Pañcajany a dalších démonů a vypálení Vārāṇasī. Bhāgavatam také vypráví, jak Kṛṣṇa ulehčil břímĕ zemĕ tím, že zapojil Pāṇḍuovce do bitvy na Kurukṣetře.
SB 12.12.43 Bhāgavatam vypráví také o tom, jak Pán odstranil svou vlastní dynastii pod záminkou kletby brāhmaṇů, Vasudevův rozhovor s Nāradou, neobyčejný rozhovor mezi Uddhavou a Kṛṣṇou, který dopodrobna odhaluje vĕdu o vlastním já a vysvĕtluje náboženské zásady lidské společnosti a potom líčí, jak se Pán Kṛṣṇa pomocí své vlastní mystické síly vzdal tohoto svĕta smrtelníků.
SB 12.12.44 Toto dílo líčí i vlastnosti a chování lidí v různých vĕcích, zmatek, který zažívají ve vĕku Kali, čtyři druhy zničení a tři druhy stvoření.
SB 12.12.45 Je tam také vyprávĕní o odchodu moudrého a svatého krále Viṣṇurāty [Parīkṣita], vysvĕtlení toho, jak Śrīla Vyāsadeva rozšířil jednotlivá odvĕtví Véd, zbožný příbĕh Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho a popis podrobné struktury vesmírné podoby Pána a Jeho podoby jako slunce, duše vesmíru.
SB 12.12.46 Takto jsem zde, ó nejlepší z brāhmaṇů, vyložil to, na co jste se mĕ ptali. Toto písmo dopodrobna oslavuje činnosti Pánových inkarnací určených k zábavám.
SB 12.12.47 Pokud nĕkdo bezdĕčnĕ nahlas vykřikne „Klaním se Pánu Harimu!“, když padá, zakopne, cítí bolest či kýchne, bude zbaven všech následků za své hříchy.
SB 12.12.48 Když lidé správnĕ oslavují Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, nebo jednoduše naslouchají o Jeho moci, Pán osobnĕ vstoupí do jejich srdcí a odstraní sebemenší stopu neštĕstí, tak jako slunce odstraňuje temnotu nebo mocný vítr rozhání mraky.
SB 12.12.49 Slova, která nepopisují transcendentální osobnost Božství, ale pojednávají o dočasných tématech, jsou falešná a zbytečná. Pravdivá, příznivá a zbožná jsou ve skutečnosti pouze slova, která vyjevují transcendentální vlastnosti Nejvyššího Pána.
SB 12.12.50 Slova popisující slávu dokonale slavné Osobnosti Božství jsou přitažlivá, chutná a vždy svĕží. Tato slova jsou ve skutečnosti pro mysl trvalou slavností a vysoušejí oceán utrpení.
SB 12.12.51 Slova, která nepopisují slávu Pána, jenž je sám schopen posvĕtit atmosféru celého vesmíru, jsou považována za poutní místo vran a ti, kdo mají transcendentální poznání, je nikdy nepoužívají. Čistí a svatí oddaní se zajímají pouze o témata oslavující neomylného Nejvyššího Pána.
SB 12.12.52 Naopak literatura, která je plná popisů transcendentální slávy jména, vĕhlasu, podob, zábav a tak dále neomezeného Nejvyššího Pána, je zcela jiný výtvor, plný transcendentálních slov určených k vytvoření revoluce v bezbožných životech svedené civilizace tohoto svĕta. Tuto transcendentální literaturu poslouchají, opĕvují a přijímají očištĕní a zcela poctiví lidé, i když je nedokonale sestavena.
SB 12.12.53 Poznání o seberealizaci které nezahrnuje pojetí Neomylného [Boha] nevypadá dobře, i když je prosté všeho hmotného. Jaký potom mají smysl i ty nejlépe vykonané plodonosné činnosti, které jsou svojí povahou strastiplné a od samého začátku pomíjivé, pokud nejsou použity pro oddanou službu Pánu?
SB 12.12.54 Velké úsilí, které človĕk podstupuje při konání obyčejných společenských a náboženských povinností varṇāśramského systému, při provádĕní askeze a naslouchání Védám vrcholí pouze dosažením svĕtské slávy a majestátu. Uctivým a pozorným nasloucháním přednášek o transcendentálních vlastnostech Nejvyššího Pána, manžela bohynĕ štĕstí, však lze vzpomínat na Jeho lotosové nohy.
SB 12.12.55 Vzpomínání na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy ničí vše nepříznivé a udĕluje to nejvĕtší štĕstí. Očišťuje srdce a udílí oddanost Nejvyšší Duši, spolu s poznáním obohaceným o realizaci a odpoutanost.
SB 12.12.56 Ó nejpřednĕjší z brāhmaṇů, jste všichni výjimečnĕ požehnaní, protože jste již do svých srdcí umístili Pána Śrī Nārāyaṇa – Osobnost Božství, nejvyššího vládce a svrchovanou Duši veškeré existence – nad nímž není žádný jiný bůh. Vlastníte neochvĕjnou lásku k Nĕmu, a proto vás žádám, abyste Ho uctívali.
SB 12.12.57 Tuto vĕdu o Bohu jsem předtím slyšel od velkého mudrce Śukadevy Gosvāmīho a nyní jsem si ji také připomnĕl. Byl jsem přítomen ve shromáždĕní velkých mudrců, kteří mu naslouchali, když hovořil ke králi Parīkṣitovi postícímu se do smrti.
SB 12.12.58 Ó brāhmaṇové, popsal jsem vám tímto slávu Nejvyššího Pána Vāsudevy, jehož neobyčejné činnosti jsou nanejvýš hodné oslavování. Toto vyprávĕní ničí vše nepříznivé.
SB 12.12.59 Ten, kdo toto písmo v každém okamžiku každé hodiny s neochvĕjnou pozorností přednáší, a také ten, kdo s vírou vyslechne dokonce jen jeden verš, půl verše, jeden či dokonce jen půl řádku, zajisté očistí své vlastní já.
SB 12.12.60 Ten, kdo poslouchá Bhāgavatam na Ekādaśī nebo Dvādaśī, má zaručen dlouhý život a kdo jej s pečlivou pozorností recituje, když drží půst, je očištĕn ode všech následků hříchů.
SB 12.12.61 Ten, kdo ovládá svou mysl, drží půst na svatých místech Puṣkara, Mathurā nebo Dvārakā a studuje toto písmo, bude zbaven veškerého strachu.
SB 12.12.62 Tomu, kdo tuto Purāṇu oslavuje pronášením či nasloucháním, udĕlí polobozi, mudrci, Siddhové, Pitové, Manuové a králové zemĕ vše, po čem touží.
SB 12.12.63 Studiem tohoto Bhāgavatamu získá brāhmaṇa stejné řeky medu, ghí a mléka, jichž si užívá studiem hymnů Ṛg, Yajur a Sāma Védy.
SB 12.12.64 Brāhmaṇa, který tuto souhrnnou studii všech Purāṇ pečlivĕ studuje, dosáhne nejvyššího cíle, který zde osobnĕ popsal samotný Nejvyšší Pán.
SB 12.12.65 Brāhmaṇa, který studuje Śrīmad-Bhāgavatam, získá pevnou inteligenci v oddané službĕ, král, který jej studuje, získá vládu nad zemí, vaiśya získá velký majetek a śūdra je zbaven následků hříchů.
SB 12.12.66 I když Pán Hari, nejvyšší vládce všech bytostí, ničí nahromadĕné hříchy vĕku Kali, jiná písma Jej nepřetržitĕ neopĕvují. Tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je však rozsáhle a neustále popisován v různých příbĕzích tohoto Śrīmad-Bhāgavatamu.
SB 12.12.67 Klaním se této nezrozené a nekonečné Nejvyšší Duši, jejíž osobní energie zapříčiňují stvoření, udržování a zničení hmotného vesmíru. Dokonce i Brahmā, Indra, Śaṅkara a ostatní vládci nebeských planet si nedovedou představit slávu této neomylné Osobnosti Božství.
SB 12.12.68 Klaním se Nejvyšší Osobnosti Božství, vĕčnému Pánu a vůdci všech ostatních božstev, který v sobĕ rozvinutím svých devíti energií stvořil sídlo všech pohyblivých i nehybných živých bytostí a vždy spočívá v čistém transcendentálním vĕdomí.
SB 12.12.69 S úctou se klaním svému duchovnímu mistrovi, synovi Vyāsadevy, Śukadevovi Gosvāmīmu. Je to on, kdo přemáhá vše nepříznivé v tomto vesmíru. I když byl na počátku pohroužen ve štĕstí realizace Brahmanu a žil na osamĕlém místĕ, oproštĕn ode všech ostatních druhů vĕdomí, začal být přitahovám příjemnými a nanejvýš melodickými zábavami Pána Śrī Kṛṣṇy. Milostivĕ proto pronesl tuto svrchovanou Purāṇu, Śrīmad-Bhāgavatam, jasné svĕtlo Absolutní Pravdy popisující činnosti Pána.