SB 10.65.12

mātaraṁ pitaraṁ bhrātṝn
patīn putrān svasṝn api
yad-arthe jahima dāśārha
dustyajān sva-janān prabho
tā naḥ sadyaḥ parityajya
gataḥ sañchinna-sauhṛdaḥ
kathaṁ nu tādṛśaṁ strībhir
na śraddhīyeta bhāṣitam
Překlad slovo od slova: 
mātaram — matku; pitaram — otce; bhrātṝn — bratry; patīn — manžely; putrān — dĕti; svasṝn — sestry; api — také; yat — nĕmuž; arthe — kvůli; jahima — opustily jsme; dāśārha — ó potomku Dāśārhy; prachyajān — obtížné se vzdát; sva-janān — příbuzné; prabho — ó Pane; tāḥ — tyto ženy; naḥ — nás; sadyaḥ — náhle; parityajya — zavrhující; gataḥ — odjel; sañchinna — poté, co ukončil; sauhṛdaḥ — přátelství; katham — jak; nu — vskutku; tādṛśam — takovým; strībhiḥ — ženy; na śraddhīyeta — by nedůvĕřovaly; bhāṣītam — proneseným slovům.
Překlad: 
„Kvůli Kṛṣṇovi, ó potomku Dāśārhy, jsme opustily své matky, otce, bratry, manžely, dĕti a sestry, třebaže tĕchto rodinných vztahů je obtížné se vzdát. Nyní však, ó Pane, nás ten samý Kṛṣṇa náhle opustil a odjel, čímž ukončil všechna láskyplná pouta s námi. A přesto jak by mohla jakákoliv žena nedůvĕřovat Jeho slibům?“