SB 10.61: Pán Balarāma zabíjí Rukmīho

Tato kapitola vyjmenovává syny, vnuky a ostatní potomky Pána Śrī Kṛṣṇy. Popisuje také, jak Pán Balarāma zabil Rukmīho bĕhem Aniruddhova svatebního obřadu a jak Pán Kṛṣṇa uspořádal svatby svých synů a dcer.

Každá manželka Śrī Kṛṣṇy, nechápající úplnou pravdu o Nĕm, si myslela, že když je neustále přítomen v jejím paláci, musí ona být Jeho oblíbenou manželkou. Všechny byly uchváceny Pánovou krásou a Jeho láskyplnými rozhovory s nimi, ale nedokázaly vzrušit Jeho mysl okouzlujícími pohyby svých obočí ani žádným jiným způsobem. Pánovy královny, které získaly za svého manžela Pána Kṛṣṇu, o nĕmž i polobozi jako Brahmā zjišťují, že je obtížné Ho poznat vpravdĕ, se s Ním vždy dychtily sdružovat. Proto ačkoliv všechny mĕly milióny služebnic, osobnĕ Mu poskytovaly prostou službu.

Každá manželka Pána Kṛṣṇy mĕla deset synů, z nichž každý zplodil mnoho synů a vnuků. Pradyumna zplodil v lůnĕ Rukmīho dcery Rukmavatī Aniruddhu. Třebaže Śrī Kṛṣṇa Rukmīho znevážil, Rukmī, aby potĕšil svou sestru, provdal svou dceru za Pradyumnu a svou vnučku za Aniruddhu. Balī, syn Kṛtavarmy, si vzal Rukmiṇinu dceru Cārumatī.

Na Aniruddhovĕ svatbĕ Pán Baladeva, Śrī Kṛṣṇa a ostatní Yaduovci šli do Rukmīho paláce ve mĕstĕ Bhojakaṭĕ. Po obřadu vyzval Rukmī Pána Baladevu ke hře v kostky. V první hře Rukmī porazil Baladevu, načež se král Kaliṅgy Pánovi vysmál a cenil přitom všechny zuby. Pán Baladeva vyhrál další hru, ale Rukmī odmítl uznat porážku. Potom promluvil hlas z nebe oznamující, že Baladeva opravdu vyhrál. Rukmī, povzbuzen zlotřilými králi, však Pána Baladevu urazil výrokem, že zatímco je jistĕ zkušený v péči o krávy, o hře v kostky neví nic. Takto uražený Pán Baladeva Rukmīho rozhnĕvanĕ zabil svým kyjem. Král Kaliṅgy se pokusil utéci, ale Pán Baladeva ho chytil a vyrazil mu všechny zuby. Potom se ostatní urážející králové s pažemi, stehny a hlavami zranĕnými Baladevovými údery a se silným krvácením rozprchli na všechny strany. Śrī Kṛṣṇa nevyjádřil ani souhlas ani nesouhlas se smrtí svého švagra z obavy, že by ohrozil svá láskyplná pouta buď s Rukmiṇī nebo s Baladevou.

Pán Baladeva a ostatní Yaduovci potom posadili Aniruddhu a Jeho nevĕstu do skvostného kočáru a všichni se vydali do Dvāraky.

SB 10.61.1 Śukadeva Gosvāmī pravil: Každá z manželek Pána Kṛṣṇy porodila deset synů, kteří nebyli v ničem horší než jejich otec, protože mĕli všechny Jeho osobní majestáty.
SB 10.61.2 Protože každá z tĕchto princezen vidĕla, že Pán Acyuta nikdy neopustil její palác, každá se považovala za Pánovu oblíbenkyni. Tyto ženy neznaly úplnou pravdu o Nĕm.
SB 10.61.3 Manželky Nejvyššího Pána byly zcela okouzleny Jeho rozkošnou, lotosu podobnou tváří, Jeho dlouhými pažemi a velkýma očima, Jeho láskyplnými pohledy překypujícími smíchem a Jeho okouzlujícími rozhovory s nimi. Tyto ženy však všemi svými šarmy nedokázaly přemoci mysl všemocného Pána.
SB 10.61.4 Oblouky obočí tĕchto šestnácti tisíc královen okouzlujícím způsobem vyjádřily tajné zámĕry tĕchto žen, i když nesmĕlými úsmĕvnými pohledy úkosem. Jejich obočí tak smĕle vysílala milostné zprávy. A přesto ani tĕmito Amorovými šípy a také ostatními způsoby nemohly vzrušit smysly Pána Kṛṣṇy.
SB 10.61.5 Tak tyto ženy získaly za muže manžela bohynĕ štĕstí, ačkoliv ani velcí polobozi jako Brahmā nevĕdí, jak se k Nĕmu přiblížit. S neustále rostoucí blažeností zažívaly láskyplnou připoutanost k Nĕmu, vymĕňovaly si s Ním úsmĕvné pohledy, dychtivĕ očekávaly Jeho společnost v neustále čerstvé důvĕrnosti a užívaly si mnoha jinými způsoby.
SB 10.61.6 Ačkoliv každá z královen Nejvyššího Pána mĕla stovky služebnic, rozhodly s Pánu osobnĕ sloužit pokorným přicházením k Nĕmu, nabízením sedadla, uctíváním prvotřídními předmĕty, mytím a masírováním nohou, podáváním pānu ke žvýkání, ovíváním, potíráním vonnou santálovou pastou, zdobením kvĕtinovými girlandami, česáním vlasů, upravováním lůžka, koupáním a obdarováváním různými dary.
SB 10.61.7 Mezi manželkami Pána Kṛṣṇy, z nichž každá mĕla deset synů, jsem dříve zmínil osm hlavních královen. Nyní ti přednesu jména synů tĕchto osmi královen v čele s Pradyumnou.
SB 10.61.9 První syn královny Rukmiṇī byl Pradyumna. Také se jí narodili Cārudeṣṇa, Sudeṣṇa a mocný Cārudeha, spolu se Sucāruem, Cāruguptou, Bhadracāruem, Cārucandrou, Vicāruem a desátým Cāruem. Žádný z tĕchto deseti synů Pána Hariho nebyl horší než jeho otec.
SB 10.61.12 Deseti syny Satyabhāmy byli Bhānu, Subhānu, Svarbhānu, Prabhānu, Bhānumān, Candrabhānu, Bṛhadbhānu, Atibhānu (osmý), Śrībhānu a Pratibhānu. Sāmba, Sumitra, Purujit, Śatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasumān, Draviḍa a Kratu byli synové Jāmbavatī. Tĕchto deset počínaje Sāmbou byli oblíbenci svého otce.
SB 10.61.13 Synové Nāgnajitī byli Vīra, Candra, Aśvasena, Citragu, Vegavān, Vṛṣa, Āma, Śaṅku, Vasu a majestátní Kunti.
SB 10.61.14 Śruta, Kavi, Vṛṣa, Vīra, Subāhu, Bhadra, Śānti, Darśa a Pūrṇamāsa byli synové Kālindī. Její nejmladší syn byl Somaka.
SB 10.61.15 Synové Mādry byli Praghoṣa, Gātravān, Siṁha, Bala, Prabala, Ūrdhaga, Mahāśakti, Saha, Oja a Aparājita.
SB 10.61.16 Mitravindini synové byli Vṛka, Harṣa, Anila, Gṛdhra, Vardhana, Unnāda, Mahāṁsa, Pāvana, Vahni a Kṣudhi.
SB 10.61.17 Saṅgrāmajit, Bṛhatsena, Śūra, Praharaṇa, Arijit, Jaya a Subhadra byli synové Bhadry, spolu s Vāmou, Āyurem a Satyakou.
SB 10.61.18 Dīptimān, Tāmratapta a ostatní byli synové Pána Kṛṣṇy a Rohiṇī. Syn Pána Kṛṣṇy Pradyumna zplodil velmi mocného Aniruddhu v lůnĕ Rukmīho dcery Rukmavatī. Ó králi, došlo k tomu, zatímco žili ve mĕstĕ Bhojakaṭĕ.
SB 10.61.19 Můj milý králi, synové a vnuci dĕtí Pána Kṛṣṇy čítali na desítky miliónů. Této dynastii dalo vzniknout šestnáct tisíc matek.
SB 10.61.20 Král Parīkṣit pravil: Jak mohl dát Rukmī dceru synovi svého nepřítele? Rukmī byl koneckonců poražen Pánem Kṛṣṇou v boji a čekal na příležitost Ho zabít. Prosím vysvĕtli mi to, ó učený – jak se tyto dvĕ nepřátelské strany spojily svatbou.
SB 10.61.21 Mystičtí yogī dokonale vidí to, co se ještĕ nestalo, tak jako vĕci v minulosti nebo přítomnosti, mimo dosah smyslů, vzdálené nebo za fyzickými překážkami.
SB 10.61.22 Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Rukmavatī si při svém obřadu svayaṁ-vara sama vybrala Pradyumnu, který byl novým vtĕlením Amora. Potom, ačkoliv Pradyumna bojoval samotný na jediném kočáře, porazil shromáždĕné krále v boji a odvezl ji pryč.
SB 10.61.23 Ačkoliv Rukmī vždy pamatoval na své nepřátelství vůči Pánu Kṛṣṇovi, který ho urazil, souhlasil se svatbou své dcery se svým synovcem, aby potĕšil svou sestru.
SB 10.61.24 Ó králi, Balī, syn Kṛtavarmy, si vzal Rukmiṇinu mladou dceru, velkookou Cārumatī.
SB 10.61.25 Rukmī dal svou vnučku Rocanu synovi své dcery Aniruddhovi, navzdory svému trvajícímu sváru s Pánem Harim. Ačkoliv Rukmī považoval tuto svatbu za bezbožnou, chtĕl potĕšit svou sestru, neboť ho poutaly provazy náklonnosti.
SB 10.61.26 Při radostné příležitosti té svatby, ó králi, se královna Rukmiṇī, Pán Balarāma, Pán Kṛṣṇa a nĕkolik Pánových synů v čele se Sāmbou a Pradyumnou odebrali do mĕsta Bhojakaṭy.
SB 10.61.28 Po svatbĕ řekla skupina domýšlivých králů v čele s králem Kaliṅgy Rukmīmu: „Mĕl bys porazit Balarāmu v kostkách. Není ve hře zkušený, ó králi, ale přesto jí zcela propadl.“ Po této radĕ Rukmī Balarāmu vyzval a pustil se s Ním do hazardní hry.
SB 10.61.29 V té hře Pán Balarāma nejprve přijal sázku jednoho sta mincí, potom jednoho tisíce a pak deseti tisíc. Rukmī toto první kolo vyhrál a král Kaliṅgy se Pánu Balarāmovi hlasitĕ smál, přičemž cenil všechny zuby. Pán Balarāma to nemohl snést.
SB 10.61.30 Poté Rukmī přijal sázku jednoho sta tisíc mincí, kterou Pán Balarāma vyhrál. Rukmī se však pokusil podvádĕt a prohlásil: „Jsem vítĕz!“
SB 10.61.31 Sličný Pán Balarāma, vzrušený hnĕvem jako oceán za úplňku, s přirozenĕ načervenalýma očima ještĕ zrudlýma hnĕvem, přijal sázku jednoho sta miliónu zlatých mincí.
SB 10.61.32 Pán Balarāma čestnĕ vyhrál i tuto sázku, ale Rukmī se znovu uchýlil k podvodu a prohlásil: „Vyhrál jsem! Nechť tito svĕdkové řeknou, co vidĕli.“
SB 10.61.33 Právĕ tehdy prohlásil hlas z nebes: „Balarāma čestnĕ vyhrál tuto sázku. Rukmī zajisté lže.“
SB 10.61.34 Rukmī, pobízený zlotřilými králi, nebral na božský hlas ohled. Ve skutečnosti Rukmīho pobízel samotný osud, a tak tímto způsobem zesmĕšnil Pána Balarāmu.
SB 10.61.35 (Rukmī řekl:) Vy pastevci, kteří se potulujete po lesích, o kostkách nic nevíte. Hra v kostky a lukostřelba jsou pouze pro krále, ne pro takové jako Vy.
SB 10.61.36 Pán Balarāma, takto uražený Rukmīm a zesmĕšnĕný králi, se rozhnĕval. V příznivém svatebním shromáždĕní pozvedl svůj kyj a Rukmīho zabil.
SB 10.61.37 Král Kaliṅgy, který se Pánu Balarāmovi smál s vycenĕnými zuby, se snažil utéci, ale rozhnĕvaný Pán ho rychle chytil na desátém kroku a všechny zuby mu vyrazil.
SB 10.61.38 Ostatní králové, sužovaní kyjem Pána Balarāmy, strachy uprchli s polámanými pažemi, stehny a hlavami a tĕly zbrocenými krví.
SB 10.61.39 Když byl Jeho švagr Rukmī zabit, Pán Kṛṣṇa se nevyjádřil pochvalnĕ ani neprotestoval, ó králi, neboť se obával ohrožení svých láskyplných pout buď s Rukmiṇī nebo s Balarāmou.
SB 10.61.40 Pak potomci Daśārhy v čele s Pánem Balarāmou posadili Aniruddhu a Jeho nevĕstu na skvostný kočár a vydali se z Bhojakaṭy do Dvāraky. Přijali útočištĕ u Pána Madhusūdany, a tak splnili všechny své zámĕry.