SB 10.45.36

sarvaṁ nara-vara-śreṣṭhau
sarva-vidyā-pravartakau
sakṛn nigada-mātreṇa
tau sañjagṛhatur nṛpa
aho-rātraiś catuḥ-ṣaṣṭyā
saṁyattau tāvatīḥ kalāḥ
guru-dakṣiṇayācāryaṁ
chandayām āsatur nṛpa
Překlad slovo od slova: 
sarvam — všechno; nara-vara — z prvotřídních lidí; śreṣṭhau — nejlepší; sarva — všech; vidyā — odvĕtví poznání; pravartakau — zakladatelé; sakṛt — jednou; nigada — vysvĕtlené; mātreṇa — jednoduše; tau — Oni; sañjagṛhatuḥ — plnĕ si osvojili; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); ahaḥ — bĕhem dnů; rātraiḥ — a nocí; catuḥ-ṣaṣṭyā — šedesáti čtyř; saṁyattau — plnĕ soustředĕní; tāvatīḥ — tolikeré; kalāḥ — umĕní; guru-dakṣiṇayā — tradičním darem duchovnímu mistrovi, dávaným před odchodem od nĕho; ācāryam — svého učitele; chandayām āsatuḥ — uspokojili; nṛpa — ó králi.
Překlad: 
Ó králi, nejlepší z osob, Kṛṣṇa a Balarāma, sami původní šiřitelé všech druhů poznání, si ihned osvojili každý předmĕt poté, co jej jedinkrát vyslechli vysvĕtlený. Tak se soustředĕnĕ naučili šedesáti čtyřem umĕním a dovednostem bĕhem právĕ tolika dní a nocí. Poté, ó králi, uspokojili svého duchovního mistra tím, že mu nabídli guru-dakṣiṇu.
Význam: 

VÝZNAM: Následující seznam obsahuje šedesát čtyři předmĕtů, které si Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma osvojili v průbĕhu šedesáti čtyř dnů. Doplňující informace lze nalézt v knize Śrīly Prabhupādy Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství.

Pánové se naučili (1) gītam, zpĕvu; (2) vādyam, hře na hudební nástroje; (3) nṛtyam, tanci; (4) nāṭyam, dramatu; (5) ālekhyam, kresbĕ; (6) viśeṣaka-cchedyam, malování na tvář a tĕlo barevnými mastmi a kosmetickými prostředky; (7) taṇḍula-kusuma-bali-vikārāḥ, vytváření příznivých obrazců z rýže a kvĕtů na zemi; (8) puṣpāstaraṇam, přípravĕ lůžka z kvĕtin; (9) daśana-vasanāṅga-rāgāḥ, barvení zubů, odĕvů a nohou a rukou; (10) maṇi-bhūmikā-karma, vykládání podlahy drahokamy; (11) śayyā-racanam, povlékání lůžka; (12) udaka-vādyam, zvonĕní na nádoby s vodou; (13) udaka-ghātaḥ, stříkání vody; (14) citra-yogāḥ, míchání barev; (15) mālya-grathana-vikalpāḥ, přípravĕ girland; (16) śekharāpīḍa-yojanam, umisťování přilby na hlavu; (17) nepathya-yogāḥ, převlékání se do kostýmů v šatnĕ; (18) karṇa-patra-bhaṅgāḥ, zdobení ušního lalůčku; (19) sugandha-yuktiḥ, používání aromatických látek; (20) bhūṣaṇa-yojanam, zdobení pomocí šperků; (21) aindrajālam, žonglování; (22) kaucumāra-yogaḥ, umĕní převleku; (23) hasta-lāghavam, kouzlení; (24) citra-śākāpūpa-bhakṣya-vikāra-kriyaḥ, přípravĕ různých salátů, chleba, koláčů a dalších lahodných jídel; (25) pānaka-rasa-rāgāsava-yojanam, přípravĕ lahodných nápojů a barvení rozlévaných nápojů na červeno; (26) sūcī-vāya-karma, šití a tkaní; (27) sūtra-krīḍā, tanci s loutkami taháním za niti; (28) vīṇā-ḍamarukavādyāni, hře na loutnu a na malý bubínek ve tvaru X; (29) prahelikā, sestavování a řešení hádanek; (29a) pratimālā, doplňování rýmovaných veršů nebo recitaci básní verš po verši jako zkoušku pamĕti či dovednosti; (30) durvacaka-yogāḥ, pronášení výroků, na nĕž se druhým tĕžko odpovídá; (31) pustaka-vācanam, vykládání knih; a (32) nāṭikākhyāyikā-darśanam, ztvárňování krátkých her a psaní anekdot.

Kṛṣṇa a Balarāma se také naučili (33) kāvya-samasyā-pūraṇam, luštĕní záhadných veršů; (34) paṭṭikā-vetra-bāṇa-vikalpāḥ, výrobĕ luku z pruhu látky a prutu; (35) tarku-karma, předení na vřeteni; (36) takṣaṇam, tesařství; (37) vāstu-vidyā, architektuře; (38) raupya-ratna-parīkṣā, zkoušení stříbra a drahokamů; (39) dhātu-vādaḥ, metalurgii; (40) maṇi-rāga-jñānam, barvení drahokamů různými barvami; (41) ākara-jñānam, mineralogii; (42) vṛkṣāyur-veda-yogāḥ, bylinnému lékařství; (43) meṣa-kukkuṭa-lāvaka-yuddha-vidhiḥ, výcviku beranů, kohoutů a křepelek pro zápasy; (44) śuka-śārikā-pralāpanam, znalosti, jak učit samečky a samičky papoušků mluvit a odpovídat na otázky lidí; (45) utsādanam, léčení mastmi; (46) keśa-mārjana-kauśalam, kadeřnictví; (47) akṣara-muṣṭikā-kathanam, vyprávĕní, co je napsáno v knize, aniž by ji vidĕli, a oznamování, co druhý skrývá v pĕsti; (48) mlecchita-kutarka-vikalpāḥ, vymýšlení barbarských či cizozemských klamných argumentů; (49) deśa-bhāṣā-jñānam, ovládání provinčních nářečí; (50) puṣpa-śakaṭikā-nirmiti-jñānam, znalosti, jak stavĕt vozíky na hraní z kvĕtin; (51) yantra-mātṛkā, skládání magických čtverců, uspořádání čísel se stejným součtem ve všech smĕrech (sudoku); (52) dhāraṇa-mātṛkā, používání amuletů; (53) saṁvācyam, konverzaci; (54) mānasī-kāvya-kriyā, skládání veršů v mysli; (55) kriyā-vikalpāḥ, vytváření literárního díla či určování léku; (56) chalitaka-yogāḥ, stavĕní svatyní; (57) abhidhāna-koṣa-cchando-jñānam, vytváření slovníků a znalosti básnických mĕr; (58) vastra-gopanam, maskování jednoho druhu látky, aby vypadal jako jiný; (59) dyūta-viśeṣam, znalosti různých druhů hazardních her; (60) ākarṣa-krīḍa, hře v kostky; (61) bālaka-krīḍanakam, hře s dĕtskými hračkami; (62) vaināyikī vidyā, vynucení káznĕ mystickou silou; (63) vaijayikī vidyā, znalosti, jak dobýt vítĕzství; a (64) vaitālikī vidyā, buzení svého mistra hudbou za úsvitu.