SB 1.1: Otázky mudrců

SB 1.1.1 Ó Pane můj, Śrī Kṛṣṇo, synu Vasudeva, ó všudepřítomná Osobnosti Božství, Tobě vzdávám své uctivé poklony. Medituji o Śrī Kṛṣṇovi, neboť On je Absolutní Pravda a původní příčina všech příčin stvoření, udržení a zničení zjevených vesmírů. On si je přímo i nepřímo vědom všeho zjeveného a je nezávislý, protože jiné příčiny nad Ním není. On Sám jako první sdělil védské poznání do srdce Brahmājīho, původní živé bytosti. To On způsobuje, že i velcí mudrci a polobozi propadají iluzi, jako když někoho uhrane iluzorní představa, že vidí vodu v ohni nebo že vidí zem na vodě. Pouze Jeho přičiněním se hmotné vesmíry, dočasně zjevené působením tří kvalit přírody, zdají být skutečné, třebaže skutečné nejsou. Medituji proto o Něm, o Śrī Kṛṣṇovi, který věčně přebývá ve Své transcendentální říši, navždy prosté iluzorních představ hmotného světa. Medituji o Něm, neboť On je Absolutní Pravda.
SB 1.1.2 Śrīmad-Bhāgavatam, důsledně zavrhující veškeré náboženství motivované hmotným chtíčem, ustanovuje nejvyšší pravdu, kterou chápou oddaní čistého srdce. Nejvyšší Pravda je realita a je zde oddělená od iluze pro blaho všech. Taková pravda vykořeňuje trojí druh utrpení. Překrásný Śrīmad-Bhāgavatam byl sestaven velkým mudrcem Vyāsadevem (v jeho zralosti) a sám o sobě stačí k realizaci Boha. K čemu jsou potřeba jiná písma? Vyslyšíme-li pozorně a pokorně poselství Bhāgavatamu, bude pěstováním tohoto poznání Svrchovaný Pán okamžitě pevně ustanoven v našem srdci.
SB 1.1.3 Ó zkušení a uvážliví lidé! Vychutnejte Śrīmad-Bhāgavatam, který je vyzrálým plodem na stromu přání védské literatury. Splynul ze rtů Śrī Śukadeva Gosvāmīho, a tím ještě zlahodněl, přestože v jeho nektarové šťávě již našli zalíbení všichni, včetně osvobozených duší.
SB 1.1.4 Stalo se jednou, že na posvátném místě v lese Naimiṣāraṇyi se shromáždili velcí mudrci vedení mudrcem Śaunakou, aby po tisíc let vykonávali velkolepou oběť pro uspokojení Pána a Jeho oddaných.
SB 1.1.5 Jednoho dne, poté co ukončili své ranní povinnosti zažehnutím obřadního ohně, nabídli velcí mudrci úctyhodné místo k sezení Śrīlovi Sūtovi Gosvāmīmu a otázali se ho s velkou pokorou na následující.
SB 1.1.6 Mudrci řekli: Slavný Sūto Gosvāmī! Jsi zcela oproštěn od veškerých neřestí. Dobře se vyznáš ve všech písmech duchovního života, a též v Purāṇách a jiných historických spisech, neboť jsi tato písma prostudoval pod patřičným vedením a byl jsi schopen je i vysvětlit.
SB 1.1.7 Jako nejstarší mezi učenými Vedantisty, ó Sūto Gosvāmī, znáš dobře učení Vyāsadeva, který je inkarnací Boha. Znáš i další mudrce zběhlé v rozmanitých fyzických i metafyzických vědách.
SB 1.1.8 Jelikož jsi pokorný, udělili ti tvoji duchovní mistři všechna požehnání, která si poctivý učedník zaslouží. Můžeš nám proto říci vše, čemu jsi se od nich vědeckým způsobem naučil.
SB 1.1.9 Proto tě žádáme — tebe, který jsi požehnán dlouhým životem — vysvětli nám jednoduchým a srozumitelným způsobem, co považuješ za absolutní a konečné dobro pro lidstvo.
SB 1.1.10 Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále rozrušení.
SB 1.1.11 Existuje mnoho různých spisů a v každém z nich je množství předepsaných povinností, které člověk může vykonávat pouze poté, co se léta věnoval studiím jejich rozličných námětů. Byli bychom rádi, ó mudrci, kdyby jsi laskavě z těchto spisů vybral a vysvětlil pro dobro všech živých bytostí to, co je podstatné. Zajisté budou tvými pokyny všichni v srdci spokojeni.
SB 1.1.12 Budiž požehnán, ó Sūto Gosvāmī! Však ty víš, za jakým účelem se Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, zjevil v lůně Devakī jako syn Vasudeva.
SB 1.1.13 Dychtíme dozvědět se o Nejvyšším Pánovi, Osobnosti Božství a o Jeho inkarnacích, ó Sūto Gosvāmī. Vysvětli nám laskavě učení předešlých mistrů (ācāryů), neboť takový přednes i poslech duchovně povznáší.
SB 1.1.14 Živé bytosti, zapletené do složitých sítí rození a smrti, mohou být okamžitě vysvobozeny, budou-li dokonce i nevědomě zpívat svaté jméno Kṛṣṇy, kterého se obává i zosobněný strach.
SB 1.1.15 Velectěný Sūto, mudrci, kteří nalezli dokonalé útočiště u lotosových nohou Pána, jsou schopni posvětit kohokoliv, kdo s nimi přijde do styku, zatímco voda Gangy posvětí jen po dlouhodobém užívání.
SB 1.1.16 Je snad někdo v tomto světě, kdo touží po vysvobození od neřestí, které s sebou nese věk svárů, a nechce přitom slyšet o ctnostné slávě Pána?
SB 1.1.17 Jeho transcendentální činy jsou velkolepé a spanilé, a velcí mudrci jako Nārada je opěvují. Proto tě prosíme, vyprávěj nám o Jeho dobrodružstvích, která vykonává ve Svých různých inkarnacích. Jsme opravdu nedočkaví!
SB 1.1.18 Ó moudrý Sūto, vyprávěj nám laskavě o transcendentálních zábavách nesčetných inkarnací Svrchovaného Pána. Tato dobrodružství plná přízně, tyto zábavy Pána, nejvyššího vládce, jsou projevy Jeho vnitřních sil.
SB 1.1.19 Naslouchání transcendentálním zábavám Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, kterého oslavují hymny a modlitby, nás nikdy neunaví. Však ten, kdo vyvinul chuť pro transcendentální vztahy s Ním, nemůže jinak, než se znovu a znovu těšit z poslechu líčení Jeho zábav.
SB 1.1.20 Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, spolu s Balarāmem hrál, že je lidskou bytostí. Takto přestrojen vykonal mnoho činů, které jsou opravdu nadlidské.
SB 1.1.21 Protože dobře víme, že věk Kali už započal, shromáždili jsme se na tomto posvátném místě, abychom vyslechli transcendentální poselství o Bohu v celém jeho znění. To je podstata naší oběti.
SB 1.1.22 Myslíme, že osud nám přál se s tebou, ó dobrotivý, setkat jen proto, abychom tě mohli přijmout jako kapitána na lodi určené osobám, které touží překonat nebezpečný oceán věku Kali, v němž se ztrácejí všechny dobré lidské vlastnosti.
SB 1.1.23 Śrī Kṛṣṇa — Absolutní Pravda a Pán všech mystických sil — se již navrátil do Své říše, a proto prosíme, pověz nám, kde mají nyní náboženské zásady své útočiště?