Kapitola 14.: Bhakti-jóga: Nejrychlejší cesta k míru a blaženosti

tadā rajas-tamo-bhāvāḥ
kāma-lobhādayaś ca ye
ceta etair anāvidhaṁ
sthitaṁ sattve prasīdati

Jakmile je v srdci nezvratnĕ zakotvena láskyplná služba, zmizí z nĕj vliv kvalit vášnĕ a nevĕdomosti, jako je chtíč, touha a žádostivost. Oddaný se tak dostává do kvality dobra a je naprosto šťastný.

Šrímad-Bhágavatam 1.2.19

Ve svém přirozeném postavení je živá bytost zcela spokojená v duchovní blaženosti. Tomuto stavu existence se říká brahma-bhūta či ātmānandī, stav spokojenosti ve vlastním já. Spokojenost vlastního já není stejná jako spokojenost netečného blázna. Netečný blázen je ve stavu pošetilé nevĕdomosti, zatímco ātmānandī spokojený sám v sobĕ je transcendentální hmotnému stavu existence. Této úrovnĕ dokonalosti lze dosáhnout, jakmile osoba dosáhne neochvĕjné, nezvratitelné oddané služby. Oddaná služba neznamená nečinnost, ale ryzí činnost duše.

Činnost duše ztrácí svou čistotu stykem s hmotou a tyto chorobné činnosti se jako takové projevují v podobĕ chtíče, touhy, žádostivosti, lenosti, pošetilosti a spánku. Účinky oddané služby se projeví úplným vyloučením tĕchto vlivů kvalit vášnĕ a nevĕdomosti. Oddaný okamžitĕ neochvĕjnĕ spočine v kvalitĕ dobra a činí další pokrok, až se povznese do postavení vasudeva, neboli stavu čisté sattvy, śuddha- sattvy. Jedinĕ ve stavu śuddha-sattva může osoba pomocí čisté náklonnosti k Pánu neustále vidĕt Krišnu tváří v tvář.

Oddaný je vždy v kvalitĕ ryzího dobra. Proto nikomu neubližuje. Avšak neoddaný, ať je jakkoliv vzdĕlaný, ubližuje neustále. Oddaný není ani hloupý ani vášnivý. Ti, kdo ubližují, kdo jsou pošetilí či vášniví, nemohou být oddanými Pána, ačkoliv navenek se možná na základĕ svého odĕvu za oddané prohlašují. Oddaný je vždy kvalifikovaný díky tomu, že má všechny dobré vlastnosti Boha. Kvantitou se mohou tyto vlastnosti lišit, ale kvalitativnĕ jsou Pán a oddaný jedno a totéž.

Neoddaní na druhé stranĕ jednají pod vlivem kombinace tří kvalit hmotné přírody – dobra, vášnĕ a nevĕdomosti. Tyto kvality se neomezenĕ kombinují, a tak vzniká neomezená rozmanitost lidí. Pokrok v životĕ začíná, když se človĕk snaží dospĕt na úroveň kvality dobra. Této úrovnĕ lze dosáhnout výcvikem, stejnĕ jako se výcvikem může z negramotné, nekulturní osoby podobné zvířeti stát civilizovaný človĕk. Dokonce i kočky, psi a tygři se mohou vycvičit k poslušnosti – s tím máme praktickou zkušenost.

Existují dva druhy vzdĕlávacích procesů pro povznesení lidské bytosti na úroveň čistého dobra. První je systematický, postupný proces: tapasā brahmacaryeṇa śamena ca damena ca. V rámci tohoto procesu človĕk podstupuje různou askezi (tapasya), ovládá pohlavní pud praktikováním celibátu (brahmacarya) a obecnĕ ovládá smysly a mysl (śama dama). Může rovnĕž darovat bohatství na dobročinné účely (tyāga). To je postupný proces povýšení se.

Existuje však jiný proces – vĕdomí Krišny čili bhakti-jóga. Představte si, že máte vyjít do nejvyššího patra desetipatrové budovy. Buď půjdete pomalu, schůdek po schůdku, nebo se svezete výtahem. Bhakti-jóga připomíná výtah. Jestliže začnete rozvíjet tento proces, velmi rychle dosáhnete nejvyššího patra. V jiném případĕ musíte pokračovat postupnĕ, krok za krokem. Třebaže vás oba procesy dovedou do nejvyššího patra, jeden z nich je velmi pomalý a druhý velmi rychlý.

Začátek bhakti-jógy představuje naslouchání o Krišnovi. Jak je popsáno v tĕchto verších Bhágavatamu, výsledkem pravidelného naslouchání o Krišnovi je to, že nečistoty v srdci se témĕř úplnĕ očistí (naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu). Tehdy se človĕk stane neochvĕjným v oddané službĕ, překoná kvality vášnĕ a nevĕdomosti a povýší se na úroveň dobra (sthitaṁ sattve prasīdati). A jakmile se dostane na úroveň dobra, osvobodí se od chtíče a chamtivosti, následků vlivu nižších kvalit vášnĕ a nevĕdomosti.

Celý svĕt se točí vlivem chtíče a chamtivosti. Ti, které ovlivňují nižší kvality hmotné přírody, nejsou nikdy spokojení: „Dejte mi víc, dejte mi víc, dejte mi víc.“ Bez ohledu na to, kolik dostanou, nejsou spokojení. Nĕkdo si pomyslí: „Budu-li moci zvýšit svůj příjem na tisíc dolarů za mĕsíc, budu spokojený.“ Jakmile však tisíc dolarů dostane, bude chtít sto tisíc. Dokonce ani milionáři nejsou spokojení. V Paříži jsem vidĕl, jak staří muži plní chtíče navštĕvují kluby. Zaplatí vstupné padesát dolarů a uvnitř najdou mladé ženy a víno – to je jejich potĕšení. Na jedné stranĕ je neuspokojí ani milióny dolarů a na druhé stranĕ si chtĕjí užívat mladých žen. Jsou nenasytní a plní chtíče, to je celé.

Stát se vĕdomým si Krišny znamená zbavit se chtíče a chamtivosti: ceta etair anāviddham. Viddham označuje „bodající“. Chtíč a chamtivost neustále bodají srdce: „Tak pojď, jen pojď, užívej si!“ Učiníte-li však v rozvoji vĕdomí Krišny skutečnĕ nĕjaký pokrok, tyto vĕci vás už nebudou déle sužovat, protože vaše srdce bude čisté.

Potom budete neustále plní radosti. Šrí Krišna v Bhagavad-gítĕ (18.54) uvádí:

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Až dospĕjete do stavu brahma-bhūta, na osvobozenou úroveň, budete plní radosti a už nebudete naříkat nebo toužit po hmotných vĕcech (na śocati na kāṅkṣati). V hmotném vĕdomí dychtíme po nĕčem, co nevlastníme, a naříkáme, když nĕco ztratíme. Ale ve vĕdomí Krišny jsme od tĕchto účinků kvalit vášnĕ a nevĕdomosti osvobození. V tomto vĕdomí budete schopní se na každého dívat z duchovní úrovnĕ. Krišna vysvĕtlil již dříve v Bhagavad-gítĕ (5.18):

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Osoba vĕdomá si Krišny je vskutku učená, a tak se dívá rovnocennĕ na kočky, psy i lidské bytosti. Nevidí vnĕjší odĕv tĕla, nýbrž duši. „Tady je duše,“ myslí si, „nedílná část Krišny.“ Tento pohled je základem svĕtového bratrství. Bratrství nelze docílit tím, že se v OSN na nĕčem usnesou. To není možné. Musíte dospĕt na duchovní úroveň; pak přijde láska, bratrství a rovnost. Jinak je to všechno pouze podvodná propaganda.

A nakonec ten, kdo dosáhne duchovní úrovnĕ – stavu nazývaného brahma-bhūta – získá čistou oddanou službu Krišnovi (mad- bhaktiṁ labhate parām). Jinak řečeno, bude zcela způsobilý sloužit Krišnovi a Krišna tehdy jeho službu přijme. Toto stádium se podrobnĕji popisuje v dalším verši.