CC Madhya 4.87

sakala brāhmaṇe purī vaiṣṇava karila
sei sei sevā-madhye sabā niyojila
Překlad slovo od slova: 
sakala brāhmaṇe — všechny přítomné brāhmaṇy; purī — Mādhavendra Purī Gosvāmī; vaiṣṇava karila — povýšil do postavení vaiṣṇavů; sei sei — v různých skupinách; sevā-madhye — ve vykonávání služby; sabā — všichni; niyojila — byli zapojeni.
Překlad: 
Všechny přítomné brāhmaṇy Mādhavendra Purī zasvĕtil do vaiṣṇavismu a zamĕstnal je různými službami.
Význam: 

V Písmech se uvádí toto: ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro mantra-tantra-viśāradaḥ. Kvalifikovaný brāhmaṇa musí být zbĕhlý ve vykonávání předepsaných brāhmaṇských povinností. Jako jeho povinnosti se uvádí šest brāhmaṇských zamĕstnání. Paṭhana znamená, že brāhmaṇa musí být sečtĕlý ve védských písmech a musí být schopný učit druhé, jak mají védskou literaturu studovat. To je pāṭhana. Musí být také zkušený v uctívání různých božstev a provádĕní védských obřadů (yajana). V rámci této yajany pak brāhmaṇa jakožto hlava společnosti vykonává všechny védské obřady pro kṣatriyi, vaiśyi a śūdry. Tomu se říká yājana, pomáhání druhým při vykonávání obřadů. Zbývající činnosti jsou dāna a pratigraha. Brāhmaṇa od svých následovníků, jmenovitĕ kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů, přijímá různé dary (pratigraha). Nechává si však pouze tolik, kolik potřebuje, a zbytek rozdá jako milodary jiným (dāna).

Aby takový kvalifikovaný brāhmaṇa mohl uctívat Božstvo, musí se stát vaiṣṇavou. Vaiṣṇava má tedy vyšší postavení než brāhmaṇa. Příklad, který dal Mādhavendra Purī, potvrzuje, že ani zkušený brāhmaṇa se nemůže stát knĕzem neboli služebníkem viṣṇu-mūrti, dokud není zasvĕcen do vaiṣṇava-mantry. Po instalaci Božstva Gopāla proto Mādhavendra Purī zasvĕtil všechny brāhmaṇy do vaiṣṇavismu a přidĕlil jim různé služby Božstvu. Od čtyř hodin ráno do deseti večer (od maṅgala-āratriku po śayana-āratrik) se musí o Božstvo starat alespoň pĕt až šest brāhmaṇů. V chrámu se provádí šestkrát dennĕ āratrik, Božstvu se často obĕtuje jídlo a pak se rozdává prasādam. To je metoda uctívání Božstev podle zásad daných našimi předchůdci. Naše sampradāya spadá do učednické posloupnosti Mādhavendry Purīho, který patřil k Madhva-sampradāyi. Náležíme k učednické posloupnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jehož zasvĕtil Śrī Īśvara Purī, žák Mādhavendry Purīho. Naše sampradāya se proto nazývá Madhva-Gauḍīya-sampradāya. Musíme tedy pečlivĕ následovat příklad Śrī Mādhavendry Purīho a přihlížet k tomu, jak on instaloval Božstvo Gopāla na vrcholu Góvardhanu, jak za pouhý jeden den zařídil a provedl obřad Annakūṭa a tak dále. Naše instalace Božstev v Americe a bohatých evropských zemích by se mĕla řídit postupem Mādhavendry Purīho. Všichni služebníci Božstva musí být striktnĕ kvalifikovaní jako brāhmaṇové a musí pokračovat s vaiṣṇavským zvykem obĕtovat co nejvíce prasādam a rozdávat je oddaným, kteří přicházejí do chrámu zhlédnout Pána.