CC Madhya 19.69

̀iṅho nā sparśiha, iṅho jāti ati-hīna!
vaidika, yājñika tumi kulīna pravīṇa!'
Překlad slovo od slova: 
iṅho — jeho; sparśiha — nedotýkej se; iṅho — on; jāti — kasty; ati-hīna — velmi nízké; vaidika — následovník védských zásad; yājñika — vykonavatel mnoha obĕtí; tumi — ty; kulīna — urozený brāhmaṇa; pravīṇa — zkušená osoba.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Nedotýkej se ho, protože náleží k velmi nízké kastĕ. Ty jsi následovník védských zásad, zkušený vykonavatel mnoha obĕtí a navíc patříš k aristokracii.“
Význam: 

Brāhmaṇové jsou obvykle pyšní na to, že patří k aristokracii a vykonávají mnoho védských obĕtí. Toto jejich postavení a s ním spojené vybíravé chování zvláštĕ převládá v jižní Indii. To však bylo před pĕti sty lety. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti proti tomuto brāhmaṇskému systému zahájil revoluci tím, že zavedl zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Toto zpívání může dát človĕku osvobození bez ohledu na kastu, vyznání, barvu pleti nebo společenské postavení. Každý, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, se díky transcendentální povaze oddané služby okamžitĕ očistí. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde Vallabhovi Bhaṭṭācāryovi naznačuje, že vznešený brāhmaṇa, který provádí védské obĕti a následuje védské zásady, by nemĕl přehlížet toho, kdo se vĕnuje oddané službĕ zpíváním svatého jména Pána.

Rūpa Gosvāmī ve skutečnosti nepatřil k nižší kastĕ. Pocházel z vysoce urozené rodiny brāhmaṇů, ale kvůli svým stykům s muslimem navábem byl považován za pokleslého a byl z brāhmaṇské komunity vyloučen. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho však díky jeho pokročilé oddané službĕ považoval za gosvāmīho. Vallabha Bhaṭṭācārya to všechno vĕdĕl. Oddaný stojí mimo kasty a vyznání, ale Vallabha Bhaṭṭācārya se přesto cítil nadřazenĕ.

Současný představený sampradāyi Vallabhy Bhaṭṭācāryi v Mumbáí se jmenuje Dīkṣita Mahārāja. Je našemu hnutí velmi přátelsky naklonĕn, a kdykoliv se s tímto vzdĕlaným brāhmaṇským učencem setkáme, činnosti hnutí Hare Kṛṣṇa vysoce oceňuje. Je doživotním členem naší Společnosti, a přestože je učencem v brāhmaṇské kastovní tradici, naši Společnost přijímá a její členy považuje za pravé oddané Pána Viṣṇua.