CC Antya 18.9

ei-mata rāsa-līlāya haya yata śloka
sabāra artha kare, pāya kabhu harṣa-śoka
Překlad slovo od slova: 
ei-mata — takto; rāsa-līlāya — v zábavách rāsa-līly; haya — je; yata śloka — kolik veršů; sabāra — jich všech; artha kare — vysvĕtluje význam; pāya — získává; kabhu — nĕkdy; harṣa-śoka — štĕstí a nářek.
Překlad: 
Takto vysvĕtlil význam každého verše týkajícího se rāsa-līly. Nĕkdy byl velmi zkroušený a nĕkdy velmi šťastný.