CC Ādi 5.141

yasyāṅghri-paṅkaja-rajo 'khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo 'ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva
Překlad slovo od slova: 
yasya — jehož; aṅghri-paṅkaja — lotosu podobné nohy; rajaḥ — prach; akhila- loka — planetárních soustav ve vesmíru; pālaiḥ — vládci; mauli-uttamaiḥ — s drahými turbany na hlavách; dhṛtam — přijímaný; upāsita — uctívaný; tīrtha-tīrtham — který posvĕcuje posvátná místa; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; aham api — dokonce i Já; yasya — jehož; kalāḥ — části; kalāyāḥ — úplných částí; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; ca — a; udvahema — nosíme; ciram — vĕčnĕ; asya — Jeho; nṛpa-āsanam — královský trůn; kva — kde.
Překlad: 
„Co pro Pána Kṛṣṇu znamená trůn? Vládci různých planetárních soustav přijímají prach z Jeho lotosových nohou na své korunované hlavy. Tento prach posvĕcuje i posvátná místa, a dokonce i Pán Brahmā, Pán Śiva, Lakṣmī a Já, kteří jsme částmi Jeho úplné části, tento prach vĕčnĕ neseme na svých hlavách.“
Význam: 

Když Kuruovci lichotili Baladevovi, aby se stal jejich spojencem, pomluvili Śrī Kṛṣṇu. To Pána Balarāmu rozzlobilo a vyslovil tento verš (Bhāg. 10.68.37).