CC Ādi 16.81

īśvara-acintya-śaktye gaṅgāra prakāśa
ihāte virodha nāhi, virodha-ābhāsa
Překlad slovo od slova: 
īśvara-acintya-śaktye — nepochopitelnou mocí Nejvyššího Pána; gaṅgāra — Gangy; prakāśa — vyvĕrání; ihāte — v tomto; virodha nāhi — není rozpor; virodha-ābhāsa — vypadá to jako rozpor.
Překlad: 
„V tomto vzniku Gangy vlivem Pánovy nepochopitelné moci žádný rozpor není, i když to tak může vypadat.“
Význam: 

Uznat nepochopitelnou energii Pána Viṣṇua je stĕžejní bod celé vaiṣṇavské filosofie. To, co z hmotného pohledu nĕkdy vypadá rozporuplnĕ, je ve spojení s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, pochopitelné, protože On může díky svým nepochopitelným energiím vykonávat rozporuplné činnosti. Moderní vĕdci jsou zmatení. Nedovedou ani vysvĕtlit, jak došlo k tomu, že tak velké množství chemikálií vytvořilo atmosféru. Vĕdci vysvĕtlují, že voda je sloučeninou vodíku a kyslíku, ale když se jich zeptáme, odkud se tak obrovské množství vodíku a kyslíku vzalo a jak se sloučily, aby vznikly velké oceány a moře, nedokáží odpovĕdĕt, protože jsou to ateisté, kteří neuznají, že vše pochází ze života. Podle jejich teorie pochází život z hmoty.

Odkud pocházejí všechny tyto chemikálie? Odpovĕď je, že je vytvořila nepochopitelná energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Živé bytosti jsou části Nejvyššího Boha a spousta chemikálií vychází z jejich tĕl. Citroník je například živá bytost, která vytváří mnoho citrónů, a v každém z nich je značné množství kyseliny citrónové. Když tedy i nepatrná živá bytost, která je pouhou částí Nejvyššího Pána, může vytvořit tolik chemikálií, kolik energie pak musí být v tĕle Nejvyšší Osobnosti Božství?

Vĕdci sice nejsou schopni uspokojivĕ vysvĕtlit, kde všechny chemikálie svĕta vznikají, ale uznáním nepochopitelné energie Nejvyššího Pána to lze vysvĕtlit dokonale. Není důvod odmítat tento argument. Jsou-li energie přítomné v živých bytostech, které jsou vzorky Osobnosti Božství, kolik energie musí být v samotném Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství? Védy to popisují: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām – „On je nejpřednĕjším vĕčným mezi všemi vĕčnými a nejpřednĕjší živou bytostí mezi všemi živými bytostmi.“ (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

Ateistická vĕda bohužel neuzná, že hmota pochází ze života. Vĕdci trvají na své naprosto nelogické a hloupé teorii, že život pochází z hmoty, i když to je zcela nemožné. Nejsou schopni ve svých laboratořích dokázat, že hmota vytváří život, ale zato existují tisíce příkladů, že hmota pochází ze života. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī proto ve Śrī Caitanya-caritāmṛtĕ říká, že jakmile uznáme nepochopitelnou energii Nejvyšší Osobnosti Božství, nebude žádný velký filosof či vĕdec schopen předložit jakékoliv tvrzení, které by popřelo Pánovu moc. To je vyjádřeno v následujícím sanskrtském verši.