Ādi 1: Duchovní mistři

Śrī Caitanya Mahāprabhu není nikdo jiný než spojená podoba Śrī Rādhy a Kṛṣṇy. Je životem tĕch oddaných, kteří přísnĕ následují Śrīlu Rūpu Gosvāmīho. Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī jsou dva hlavní následovníci Śrīly Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, nejdůvĕrnĕjšího služebníka Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, v mládí známého jako Viśvambhara. Přímým žákem Śrīly Rūpy Gosvāmīho byl Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, je přímým žákem Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Přímý žák Śrīly Kṛṣṇadáse Kavirāje Gosvāmīho, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, přijal jako svého služebníka Śrīlu Viśvanātha Cakravartīho. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura přijal Śrīlu Jagannātha dāse Bābājīho, duchovního mistra Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura, a ten zase Śrīlu Gaurakiśora dāse Bābājīho, duchovního mistra Oṁ Viṣṇupādy Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho Mahārāje, božského mistra naší maličkosti.

Protože náležíme k tomuto řetĕzci učednické posloupnosti od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bude toto vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty obsahovat jen zbytky jídla, které původnĕ jedl samotný Pán, a ne nĕjaké nové výplody našich titĕrných mozků. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu není součástí svĕtské úrovnĕ tří kvalit přírody, ale transcendentální úrovnĕ, která je mimo dosah nedokonalého smyslového vnímání živé bytosti. Ani nejvzdĕlanĕjší svĕtský učenec se nemůže přiblížit transcendentální úrovni, dokud se v náladĕ poslušnosti neodevzdá transcendentálnímu zvuku, neboť pouze v této náladĕ může realizovat poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To, co zde bude popsáno, tedy nemá nic společného s experimentálními myšlenkami vytvořenými liknavou myslí zvyklou spekulovat. Náplní této knihy není žádný výplod mysli, ale skutečný duchovní zážitek, který může človĕk realizovat jen přijetím učednické posloupnosti popsané výše. Jakákoliv odchylka znemožní čtenářovi pochopit tajemství Śrī Caitanya-caritāmṛty, která je transcendentální knihou určenou pro postgraduální studium pro toho, kdo uvedl do praxe veškerou védskou literaturu, jako jsou Upaniṣady a Vedānta-sūtra a jejich přirozené komentáře Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā.

Toto vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty předkládáme ke studiu upřímným učencům, kteří skutečnĕ hledají Absolutní Pravdu. Není to arogantní učenost mentálního spekulanta, ale upřímná snaha sloužit pokynům nadřízené autority, což je duší této skromné snahy. A protože se tato kniha ani trochu neodchyluje od zjevených písem, bude každý, kdo následuje učednickou posloupnost, schopen realizovat její podstatu jednoduše metodou naslouchání.

Na začátku první kapitoly Śrī Caitanya-caritāmṛty je čtrnáct sanskrtských veršů, které popisují Absolutní Pravdu. Tři další sanskrtské verše popisují hlavní Božstva z Vrindávanu: Śrī Rādhā-Madana-mohana, Śrī Rādhā- -Govindadevu a Śrī Rādhā-Gopīnāthajīho. První z tĕchto čtrnácti veršů je symbolickým představením Nejvyšší Pravdy a celá první kapitola je ve skutečnosti vĕnována tomuto jedinému verši, který líčí Pána Caitanyu v Jeho šesti transcendentálních expanzích.

Prvním popsaným projevením Pána je duchovní mistr, který se zjevuje ve dvou úplných částech, zvaných zasvĕcující duchovní mistr a poučující duchovní mistr. Protože jsou oba projevy Nejvyšší Pravdy, jsou totožní. Dále jsou popsáni oddaní, a ti se také dĕlí do dvou skupin, na studenty a absolventy. Následují inkarnace (avatārové) Pána, které, jak je vysvĕtleno, se od Pána neliší. Tyto inkarnace jsou trojího druhu: inkarnace energie Pána, inkarnace Jeho vlastností a inkarnace Jeho autority. V této souvislosti se zmiňují přímá projevení Kṛṣṇy a Jeho projevení za účelem transcendentálních zábav. Poté se hovoří o energiích Pána, z nichž jsou popsány tři hlavní projevy: společnice v království Boha (Vaikuṇṭĕ), královny z Dváraka-dhámu a dívky z Vradža-dhámu, které jsou na nejvyšší úrovni ze všech. Nakonec je pojednáno o samotném Nejvyšším Pánu, zdroji všech tĕchto expanzí.

Pán Śrī Kṛṣṇa a Jeho úplné expanze patří do kategorie samotného Pána, energetického zdroje, Absolutní Pravdy, kdežto Jeho oddaní a vĕční společníci jsou Jeho energie. Energie a její zdroj se od sebe ve své podstatĕ neliší, ale protože se jejich funkce projevují různĕ, zároveň se liší. Absolutní Pravda je tak projevena různorodĕ v jednotĕ. Tato filosofická pravda, která je v souladu s Vedānta-sūtrou, se nazývá acintya-bhedābheda-tattva, čili pojetí současné totožnosti a rozdílnosti. V závĕrečné části této kapitoly je také popsáno transcendentální postavení Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Śrīly Nityānandy Prabhua s odkazem na výše zmínĕná teistická fakta.

CC Ādi 1.1 Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, Jeho úplným částem, Jeho energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.
CC Ādi 1.2 Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a mĕsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevĕdomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.
CC Ādi 1.3 To, co Upaniṣady popisují jako neosobní Brahman, není nic jiného než záře Jeho tĕla, a Pán známý jako Nadduše není nic jiného než Jeho lokalizovaná úplná část. Pán Caitanya je samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, který v plné míře oplývá šesti vznešenými atributy. To On je Absolutní Pravda a žádná jiná pravda se Mu nevyrovná ani Ho nepředčí.
CC Ādi 1.4 Kéž se tento Pán, známý jako syn Śrīmatī Śacī-devī, transcendentálnĕ usídlí v nejniternĕjších komnatách vašeho srdce. Ze své bezpříčinné milosti se zjevil ve vĕku Kali, zářící barvou tekutého zlata, aby rozdával to, co žádná inkarnace nikdy předtím: nejvznešenĕjší a zářící náladu oddané služby, náladu milostné lásky.
CC Ādi 1.5 Láskyplné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy jsou transcendentálními projevy Pánovy vnitřní energie blaženosti. Rādhā a Kṛṣṇa sice mají stejnou totožnost, ale navždy se rozdĕlili. Nyní se tyto dvĕ transcendentální osobnosti opĕt spojily v podobĕ Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. Klaním se tomu, jenž se zjevil s náladou a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī, přestože je Kṛṣṇa samotný.
CC Ādi 1.6 Nejvyšší Pán Hari, oplývající bohatými emocemi Śrīmatī Rādhārāṇī, se zjevil z lůna Śrīmatī Śacīdevī, stejnĕ jako se mĕsíc zjevuje z oceánu, protože chtĕl pochopit slávu lásky Śrī Rādhy, svoje úžasné vlastnosti, které jedinĕ Ona vychutnává ve své lásce k Nĕmu, a také štĕstí, které cítí, když prožívá sladkost Jeho lásky.
CC Ādi 1.7 Nechť je Śrī Nityānanda Rāma předmĕtem mých neustálých vzpomínek. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa-nāga a Viṣṇuové ležící na oceánu Kāraṇa, Garbha a oceánu mléka, jsou Jeho úplné části a části Jeho úplných částí.
CC Ādi 1.8 Odevzdávám se lotosovým nohám Pána Nityānandy, jenž je v rámci catur-vyūhy (kterou tvoří Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha) známý jako Saṅkarṣaṇa. Vlastní veškerý majestát a sídlí na Vaikuṇṭhaloce, daleko za hmotným stvořením.
CC Ādi 1.9 Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož částečným zastoupením je Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu ležící v oceánu Kāraṇa, původní puruṣa, pán klamné energie a útočištĕ všech vesmírů.
CC Ādi 1.10 Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož úplnou částí je Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Z pupku tohoto Viṣṇua vyrůstá lotos, na kterém se rodí Brahmā, tvůrce vesmíru. Ve stonku tohoto lotosu spočívá nesčetné množství planet.
CC Ādi 1.11 Skládám uctivé poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož druhotnou částí je Viṣṇu ležící v oceánu mléka. Tento Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší všech živých bytostí a udržovatelem všech vesmírů. Śeṣa- -nāga je Jeho další částí.
CC Ādi 1.12 Pán Advaita Ācārya je inkarnací Mahā-Viṣṇua, jehož hlavní úlohou je stvořit kosmický svĕt skrze činnosti māyi.
CC Ādi 1.13 Je nazýván Advaita, protože se neliší od Hariho, Nejvyššího Pána. Ācārya se mu říká proto, že šíří oddanou službu. Je to Pán a zároveň inkarnace Pánova oddaného. Proto se uchyluji pod Jeho ochranu.
CC Ādi 1.14 Skládám uctivé poklony Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, který se neliší od svých podob oddaného, inkarnace oddaného, expanze oddaného, čistého oddaného a energie oddanosti.
CC Ādi 1.15 Sláva Rádĕ a Madana-mohanovi, kteří jsou nekonečnĕ milostiví! Vedou mne, i když jsem chromý a pošetilý, a Jejich lotosové nohy jsou pro mne vším.
CC Ādi 1.16 Śrī Śrī Rādhā-Govinda sedí ve Vrindávanu na zářícím trůnu v chrámu z drahokamů, pod stromem, který plní všechna přání, a obsluhují je jejich nejdůvĕrnĕjší společnice. Pokornĕ se Jim klaním.
CC Ādi 1.17 Śrī Śrīla Gopīnātha, který je původcem transcendentální nálady tance rāsa, stojí na břehu u Vanšívatu a tóny své slavné flétny poutá pozornost pasaček krav. Nechť nám všichni dají svá požehnání.
CC Ādi 1.18 Sláva Śrī Caitanyovi a Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Śrí Gaury (Pána Caitanyi)!
CC Ādi 1.19 Tato tři Božstva Vrindávanu (Madana-mohana, Govinda a Gopīnātha) upoutala duše gauḍīya-vaiṣṇavů (následovníků Pána Caitanyi). Uctívám lotosové nohy tĕchto tří Božstev, protože jsou Pány mého srdce.
CC Ādi 1.20 Na začátku tohoto vyprávĕní jsem vzýval požehnání duchovního mistra, oddaných Pána a Osobnosti Božství tím, že jsem na nĕ vzpomínal.
CC Ādi 1.21 Takové vzpomínání zničí všechny nesnáze a umožní človĕku snadno splnit jeho touhy.
CC Ādi 1.22 Vzývání zahrnuje tři druhy činností: určení cíle, udílení požehnání a skládání poklon.
CC Ādi 1.23 První dva verše skládají obecnĕ i konkrétnĕ poklony Pánu, který je cílem uctívání.
CC Ādi 1.24 Ve třetím verši poukazuji na Absolutní Pravdu, jež je konečnou podstatou. Na základĕ tohoto popisu si lze představit Nejvyšší Pravdu.
CC Ādi 1.25 Ve čtvrtém verši jsem Pána požádal o požehnání pro celý svĕt tím, že jsem se modlil k Pánu Caitanyovi, aby všem udĕlil milost.
CC Ādi 1.26 V témže verši jsem také vysvĕtlil vnĕjší důvod sestoupení Pána Caitanyi, ale v pátém a šestém verši vysvĕtluji hlavní důvod Jeho příchodu.
CC Ādi 1.27 V tĕchto šesti verších jsem popsal pravdu o Pánu Caitanyovi, zatímco v dalších pĕti popisuji slávu Pána Nityānandy.
CC Ādi 1.28 Další dva verše popisují pravdu o Advaitovi Prabhuovi a následující verš popisuje Pañca-tattvu (Pána, Jeho úplnou část, inkarnaci, energie a Jeho oddané).
CC Ādi 1.29 Tĕchto čtrnáct veršů tedy obsahuje vzývání příznĕ a popisuje Nejvyšší Pravdu.
CC Ādi 1.30 Nyní, když začínám podrobnĕ vysvĕtlovat význam všech tĕchto veršů, skládám poklony všem svým vaiṣṇavským čtenářům.
CC Ādi 1.31 Žádám všechny vaiṣṇavské čtenáře, aby toto vyprávĕní o Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi četli a poslouchali s bedlivou pozorností, tak, jak nabádají zjevená písma.
CC Ādi 1.32 Pán Kṛṣṇa si užívá tak, že se projevuje jako duchovní mistři, oddaní, různé energie, inkarnace a úplné části. Všech šest je zároveň jeden a tentýž Kṛṣṇa.
CC Ādi 1.33 Uctívám tedy lotosové nohy tĕchto šesti projevů jedné pravdy tím, že je žádám o požehnání.
CC Ādi 1.34 Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, úplným částem, energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.
CC Ādi 1.35 Nejdříve skládám uctivé poklony u lotosových nohou mého zasvĕcujícího duchovního mistra a všech duchovních mistrů, kteří mi dávají pokyny.
CC Ādi 1.36 Duchovní mistři, kteří mi dávají pokyny, jsou Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Śrī Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrí Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī a Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī.
CC Ādi 1.37 To je mých šest poučujících duchovních mistrů, a proto u jejich lotosových nohou skládám milióny uctivých poklon.
CC Ādi 1.38 Oddaných Pána je nespočet a Śrīvāsa Ṭhākura je mezi nimi nejpřednĕjší. Skládám tisíce uctivých poklon u jejich lotosových nohou.
CC Ādi 1.39 Miliónkrát se s úctou klaním u lotosových nohou Śrī Advaity Ācāryi, protože je částečnou inkarnací Pána.
CC Ādi 1.40 Śrīla Nityānanda Rāma, který je úplnou expanzí Pána, mĕ zasvĕtil, a proto se s úctou klaním u Jeho lotosových nohou.
CC Ādi 1.41 Skládám uctivé poklony vnitřním energiím Pána, z nichž je Śrī Gadādhara Prabhu nejpřednĕjší.
CC Ādi 1.42 Skládám nespočetné poklony u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, protože je to samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.
CC Ādi 1.43 Poté, co jsem složil poklony Pánu a všem Jeho společníkům, pokusím se nyní vysvĕtlit tĕchto šest druhů rozmanitosti v jednotĕ.
CC Ādi 1.44 I když svého duchovního mistra znám jako služebníka Śrī Caitanyi, vím také, že je úplným projevením Pána.
CC Ādi 1.45 Duchovní mistr se podle rozvážného názoru všech zjevených písem neliší od Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa tak v podobĕ duchovního mistra osvobozuje své oddané.
CC Ādi 1.46 „Je třeba vĕdĕt, že ācārya jsem vlastnĕ Já, a nikdy se mu nesmí projevovat jakákoliv neúcta. Nikdo by ho nemĕl považovat za obyčejného človĕka a závidĕt mu, protože je zástupcem všech polobohů.“
CC Ādi 1.47 Je třeba vĕdĕt, že poučující duchovní mistr je Kṛṣṇa osobnĕ. Pán Kṛṣṇa se totiž projevuje jako Nadduše a jako nejvĕtší oddaný Pána.
CC Ādi 1.48 „Ó můj Pane! Zjevuješ se ve dvou podobách – vnĕ jako ācārya a uvnitř jako Nadduše – abys vtĕlenou živou bytost vysvobodil tím, že jí ukazuješ, jak k Tobĕ může dospĕt. Transcendentální básníci a znalci duchovní vĕdy by Ti za to nemohli plnĕ vyjádřit svůj vdĕk, ani kdyby jejich životy byly tak dlouhé jako Brahmův.“
CC Ādi 1.49 „Tĕm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mnĕ dospĕt.“
CC Ādi 1.50 Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, (svayaṁ bhagavān) učil Brahmu a dovedl jej k seberealizaci.
CC Ādi 1.51 „Vyslechni prosím pozornĕ, co ti povím, protože transcendentální poznání o Mnĕ je nejenom vĕdecké, ale také plné tajemství.“
CC Ādi 1.52 „Díky Mojí bezpříčinné milosti buď osvícen pravdou o Mé osobnosti a Mých projeveních, vlastnostech a zábavách.“
CC Ādi 1.53 „Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to opĕt jen Já, kdo navĕky zůstává.“
CC Ādi 1.54 „Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mnĕ, je zajisté Moje energie klamu, protože beze Mnĕ nic existovat nemůže. Je to jako odraz skutečného svĕtla ve stínu. Ve svĕtle totiž nejsou ani stíny, ani odrazy.“
CC Ādi 1.55 „Tak jako hmotné prvky vstoupí do tĕl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vnĕ, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“
CC Ādi 1.56 „Zájemce o transcendentální poznání se na nĕ musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.“
CC Ādi 1.57 „Sláva Cintāmaṇi a mému zasvĕcujícímu duchovnímu mistrovi Somagirimu. Sláva mému poučujícímu duchovnímu mistrovi, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž ve své korunĕ nosí paví pera. Ve stínu Jeho lotosových nohou, které jsou jako stromy přání, si Jayaśrī (Rādhārāṇī) užívá transcendentálních nálad vĕčné společnice.“
CC Ādi 1.58 Jelikož nedokážeme zrakem vnímat přítomnost Nadduše, zjevuje se před námi jako osvobozený oddaný. Takový duchovní mistr není nikdo jiný než samotný Kṛṣṇa.
CC Ādi 1.59 „Človĕk by se tedy mĕl vyhýbat špatné společnosti a sdružovat se pouze s oddanými. Tito svĕtci totiž mohou svými realizovanými pokyny rozseknout uzel, který nás poutá k činnostem nepříznivým pro oddanou službu.“
CC Ādi 1.60 „Duchovnĕ mocné poselství Nejvyššího Pána může být správnĕ probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velice příjemné. Naslouchá-li človĕk oddaným, rychle se ocitne na cestĕ duchovních zážitků, a tak postupnĕ dosáhne pevné víry, jež se pozdĕji rozvine v náklonnost a oddanost.“
CC Ādi 1.61 Čistý oddaný, neustále zamĕstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný.
CC Ādi 1.62 „Svĕtci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem. Neznají nikoho jiného než Mĕ, a Já proto neuznávám za vlastní nikoho jiného než je.“
CC Ādi 1.63 „Velcí svĕtci, jako jsi ty, jsou sami o sobĕ poutními místy. Díky své čistotĕ jsou neustálými společníky Pána, a proto jsou schopni očišťovat dokonce i poutní místa.“
CC Ādi 1.64 Takoví čistí oddaní jsou dvojího druhu: osobní společníci (pāriṣatové) a začínající oddaní (sādhakové).
CC Ādi 1.65-66 Existují tři kategorie inkarnací Boha: částečné inkarnace, kvalitativní inkarnace a zmocnĕné inkarnace. Puruṣové a Matsya jsou příklady částečných inkarnací.
CC Ādi 1.67 Kvalitativními inkarnacemi jsou Brahmā, Viṣṇu a Śiva. Mezi zmocnĕné inkarnace patří například Kumārové, král Pṛthu a Mahā-muni Vyāsa (sestavitel Véd).
CC Ādi 1.68 Pán, Osobnost Božství, se projevuje ve dvou druzích podob: prakāśa a vilāsa.
CC Ādi 1.69-70 Expanduje-li se Pán, Osobnost Božství, do mnoha podob, které se od Nĕho svými rysy neliší, tak, jak to Pán Kṛṣṇa udĕlal, když se oženil se 16 000 královnami a když tančil tanec rāsa, nazývají se tyto Pánovy podoby „projevené“ (prakāśa-vigraha).
CC Ādi 1.71 „Je úžasné, že se Pán Śrī Kṛṣṇa, jenž nemá sobĕ rovného, expandoval na 16 000 stejných podob, aby se oženil se 16 000 královnami v jejich domovech.“
CC Ādi 1.72 „Když Pán Kṛṣṇa obklopený skupinkami pasaček zahájil radovánky tance rāsa, vstoupil tento Pán veškerých mystických sil mezi každé dvĕ dívky.“
CC Ādi 1.73-74 „Poté, co se takto pasačky s Kṛṣṇou spojily, každá z nich si myslela, že Kṛṣṇa toužebnĕ objímá pouze ji. Obyvatelé nebes, velice dychtiví vidĕt tento tanec, létali se svými ženami po nebi ve stovkách letadel, aby zhlédli tuto úžasnou Pánovu zábavu. Shazovali spršky kvĕtů a sladce hráli na své bubny.“
CC Ādi 1.75 „Projeví-li se zároveň nesčetné množství podob Pána se stejnými rysy, nazývají se prakāśa-vigrahy.“
CC Ādi 1.76 Liší-li se však tyto nesčetné podoby nepatrnĕ jedna od druhé, nazývají se vilāsa-vigrahy.
CC Ādi 1.77 „Projeví-li Pán svojí nepochopitelnou energií nesčetné podoby s různými rysy, říká se jim vilāsa-vigrahy.“
CC Ādi 1.78 Příkladem tĕchto podob typu vilāsa-vigraha je Baladeva, Nārāyaṇa ve Vaikuṇṭha-dhāmu a catur-vyūha – Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha.
CC Ādi 1.79-80 Energie (společnice) Nejvyššího Pána jsou tří druhů: Lakṣmī na Vaikuṇṭĕ, královny ve Dvárace, a gopī ve Vrindávanu. Gopī jsou nejlepší ze všech, protože mají tu výsadu, že mohou sloužit Śrī Kṛṣṇovi, původnímu Pánu, synovi krále Vradži.
CC Ādi 1.81 Osobní společníci původního Pána, Śrī Kṛṣṇy, jsou Jeho oddaní, kteří se od Nĕho neliší. S tímto svým doprovodem oddaných je úplný.
CC Ādi 1.82 Nyní jsem uctil oddané všech úrovní. Jejich uctívání je zdrojem všeho příznivého.
CC Ādi 1.83 V prvním verši jsem vzýval přízeň obecnĕ, ale v druhém jsem se modlil k Pánu v konkrétní podobĕ.
CC Ādi 1.84 „Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a mĕsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevĕdomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.“
CC Ādi 1.85-86 Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇa a Balarāma, kteří se dříve zjevili ve Vrindávanu a zářili miliónkrát více než slunce a mĕsíc, ze svého soucitu nad pokleslým stavem svĕta vyšli nad východní obzor Gaudadéše (Západního Bengálska).
CC Ādi 1.87 Zjevení Śrī Kṛṣṇy Caitanyi a Prabhua Nityānandy naplnilo celý svĕt štĕstím.
CC Ādi 1.88-89 Tito dva bratři rozptylují temnotu nevĕdomosti, která halí živé bytosti, a seznamují je s poznáním Absolutní Pravdy tak, jako slunce a mĕsíc svým východem rozptylují temnotu a vyjevují vše v pravém svĕtle.
CC Ādi 1.90 Temnota nevĕdomosti se nazývá kaitava, neboli podvádĕní, a začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození.
CC Ādi 1.91 „Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahā-munim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenĕjší oddané s dobrým srdcem a úplnĕ zavrhuje podvádĕní v podobĕ hmotnĕ motivované zbožnosti. Vyzdvihuje nejvyšší princip vĕčného náboženství, který může opravdu odstranit trojí utrpení živých bytostí a přinést nejvyšší požehnání v podobĕ úplného blahobytu a poznání. Ti, kdo jsou ochotni naslouchat tomuto písmu s pokorným služebnickým postojem, jsou schopni okamžitĕ uvĕznit Nejvyššího Pána ve vlastním srdci. Proto není potřeba žádného jiného písma, než je tento Śrīmad- -Bhāgavatam.“
CC Ādi 1.92 Nejvĕtším podvodem je touha po osvobození splynutím s Nejvyšším, protože způsobuje, že láskyplná služba Kṛṣṇovi navždy zmizí.
CC Ādi 1.93 „Předpona ,prà (v tomto probíraném verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu) vyjadřuje, že touha po osvobození je zde zcela zavržena.“
CC Ādi 1.94 Všechny druhy činností, ať příznivé či nepříznivé, jsou na úrovni temnoty nevĕdomosti, jsou-li na překážku vykonávání transcendentální láskyplné služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.
CC Ādi 1.95 Milostí Pána Caitanyi a Pána Nityānandy je odstranĕna temnota nevĕdomosti a zjevena pravda.
CC Ādi 1.96 Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré blaženosti.
CC Ādi 1.97 Slunce a mĕsíc rozptylují temnotu vnĕjšího svĕta, čímž vyjevují vnĕjší hmotné objekty, jako jsou nádoby a talíře.
CC Ādi 1.98 Tito dva bratři (Pán Caitanya a Pán Nityānanda) však rozptylují temnotu v hloubi srdce, a tím človĕku pomáhají setkat se se dvĕma druhy bhāgavatů (osobami a vĕcmi se vztahem k Osobnosti Božství).
CC Ādi 1.99 Jedním z bhāgavatů je vznešené písmo Śrīmad-Bhāgavatam a druhým je čistý oddaný, který je pohroužený v náladách láskyplné oddanosti.
CC Ādi 1.100 Skrze činnosti tĕchto dvou bhāgavatů Pán vnukne nálady transcendentální láskyplné služby do srdce živé bytosti, což způsobí, že Pán, který je v srdci svého oddaného, začne být ovládán jeho láskou.
CC Ādi 1.101 Prvním divem je, že se oba bratři zjevují najednou, a druhým je, že osvĕtlují i ty nejhlubší zákoutí srdce.
CC Ādi 1.102 Ti dva, slunce a mĕsíc, jsou velice milostiví k lidem tohoto svĕta, a tak se pro dobro všech zjevili na obzoru Bengálska.
CC Ādi 1.103 Uctívejme tedy posvátné nohy tĕchto dvou Pánů. Tak se můžeme zbavit všech nesnází na cestĕ seberealizace.
CC Ādi 1.104 Tĕmito dvĕma verši (1. a 2. veršem této kapitoly) jsem vzýval přízeň tĕchto dvou Pánů, a nyní si prosím pozornĕ vyslechnĕte význam třetího verše.
CC Ādi 1.105 Protože mám strach, aby tato kniha nebyla příliš obsáhlá, zámĕrnĕ se vyhýbám obšírným popisům. Popíši to podstatné tak stručnĕ, jak jen to bude možné.
CC Ādi 1.106 „Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručnĕ vyjádřit podstatnou pravdu.“
CC Ādi 1.107 Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z nevĕdomosti, čímž dosáhneme hluboké lásky ke Kṛṣṇovi. To je cesta pokoje.
CC Ādi 1.108-109 Ten, kdo trpĕlivĕ naslouchá o slávĕ Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Śrī Nityānandy Prabhua a Śrī Advaity Prabhua, o Jejich oddaných, duchovních činnostech, jménech, proslulosti a o různých náladách Jejich transcendentálních láskyplných výmĕn, se dozví podstatu Absolutní Pravdy. Proto jsem to vše popsal (v Caitanya-caritāmṛtĕ) s použitím logiky a soudného uvažování.
CC Ādi 1.110 Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.