Bg 3.22

na me pārthāsti kartavyaṁ
triṣu lokeṣu kiñcana
nānavāptam avāptavyaṁ
varta eva ca karmaṇi
Překlad slovo od slova: 
na — ne; me — Moje; pārtha — ó synu Pṛthy; asti — existuje; kartavyam — předepsaná povinnost; triṣu — ve třech; lokeṣu — planetárních systémech; kiñcana — jakákoliv; na — nic; anavāptam — chybějící; avāptavyam — co má být získáno; varte — jsem zaměstnán; eva — jistě; ca — také; karmaṇi — předepsanými povinnostmi.
Překlad: 
Ó synu Pṛthy, nikde v celých třech planetárních systémech neexistuje práce, která by Mi byla předepsána. Nic Mi nechybí a nepotřebuji nic získat — a přesto plním předepsané povinnosti.
Význam: 

Ve védských spisech je následující popis Nejvyšší Osobnosti Božství:

tam īśvarāṇāṁ paramaṁ maheśvaraṁ
taṁ devatānāṁ paramaṁ ca daivatam
patiṁ patīnāṁ paramaṁ parastād
vidāma devaṁ bhuvaneśam īḍyam

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

“Svrchovaný Pán je vládcem všech ostatních vládců a největší z vůdčích osobností všech planet. Každý je Jím ovládán. Jedině Nejvyšší Pán obdařuje živé bytosti určitou mocí; ony samy nejsou nejvyšší. Je také hoden uctívání všemi polobohy a je nejvyšším vůdcem všech vůdců. Překonává tedy všechny hmotné vůdce a vládce a má být všemi uctíván. Nikdo Ho nepřevyšuje. Je nejvyšší příčinou všech příčin.

Nemá tělo jako obyčejná živá bytost. Jeho tělo a duše se od sebe neliší. Je absolutní. Všechny Jeho smysly jsou transcendentální a kterýkoliv z nich může provádět činnosti všech ostatních smyslů. Není proto nikdo, kdo by Ho převyšoval nebo se Mu vyrovnal. Má rozmanité energie, a tak se všechny Jeho činy dějí automaticky, jako přirozené projevy.” (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.7-8)

U Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, existuje vše v plné míře a pravosti, a proto sám nemá žádnou povinnost, kterou by musel konat. Ten, kdo musí získávat výsledky svých činů, má určité stanovené povinnosti, ale ten, kdo ve třech planetárních systémech nemá nic, čeho by mohl dosáhnout, přirozeně není žádnou povinností vázán. A přesto Pán Kṛṣṇa jedná na Kuruovském bitevním poli jako vůdce kṣatriyů, neboť kṣatriyové jsou povinni poskytovat ochranu souženým. Třebaže Pán stojí nad všemi zásadami zjevených písem, nedělá nic, co by je porušovalo.